توانگری بیمه میهن
معرفی شرکت بیمه میهن

توانگری مالی شرکت های بیمه ای  اصلی ترین و مهم ترین نکته ای است که شما می توانید با آن یک شرکت بیمه ای خوب را انتخاب کنید. توانگری مالی شرکت های بیمه ای به این معنا است که شرکت بیمه ای تا چه حد به تعهدات مالی خود عمل کرده است و چند درصد آن را توانسته تامین نماید.

هرچه توانگری مالی شرکت های بیمه ای بیشتر باشد قدرت آن در پرداخت و تامین مطالبات مردم بیشتر است و مردم می توانند اعتماد بیشتری به شرکت بنمایند.


بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده ۶ آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه (شماره ۶۹) و براساس صورت های مالی مصوب سال۱۳۹۷، توانگری مالی سال ۱۳۹۸ بیمه میهن را (سطح یک) تأیید و اعلام کرد.

کلیه حقوق این سایت متعق به نمایندگی 2057 بیمه میهن می باشد