سامانه جامع خرید آنلاین بیمه نامه

بازنشستگي‌ ماده‌ 76ـ مشمولين‌ اين‌ قانون‌ در صورت‌ حائز بودن‌ شرايط‌ زير حق‌ استفاده‌ از مستمري‌ بازنشستگي‌ را خواهند داشت‌. 1ـ حداقل‌ ده‌ سال‌ حق‌ بيمه‌ مقرر را قبل‌ از تاريخ‌ تقاضاي‌ بازنشستگي‌ پرداخته‌ باشند. (به جزء 3 بند (ب) قانون اصلاح تبصره 2 همين ماده رجوع شود) 2ـ سن‌ مرد به‌ شصت‌ سال‌ تمام‌ و سن‌ زن‌ به‌ پنجاه‌وپنج‌ سال‌ تمام‌ رسيده‌ باشد. تبصره‌ ـ در مورد افرادي‌ كه‌ قبل‌ از تقاضاي‌ بازنشستگي‌ حداقل‌ مدت‌ بيست‌ سال‌ متوالي‌ يا بيست‌ و پنج‌ سال‌ متناوب‌ در مناطق‌ بد آب‌ و هوا كار كرده‌اند و يا آنكه‌ به‌ كارهاي‌ سخت‌ و مخل‌ سلامتي‌ (زيان‌آور) اشتغال‌ داشته‌اند سن‌ بازنشستگي‌ پنجاه‌ و پنج‌ سال‌ تمام‌ خواهد بود. كساني‌ كه‌ سي‌ سال‌ تمام‌ كار كرده‌ و حق‌ بيمه‌ مقرر را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشند در صورت‌ داشتن‌ پنجاه‌ و پنج‌ سال‌ تمام‌ مي‌توانند تقاضاي‌ مستمري‌ بازنشستگي‌ كنند. مناطق‌ بد آب‌ و هوا و كارهاي‌ زيان‌آور به‌ موجب‌ آيين‌نامه‌ مربوط‌ مصوب‌ هيأت‌ وزيران‌ تعيين‌ خواهد شد. (اين تبصره با قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمين اجتماعي ... مصوب 16/12/1371 اصلاح شده است كه متن آن عبارتست از: تبصره 1- كساني كه 30 سال تمام كار كرده و در هر مورد حق بيمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتيكه سن مردان 50 سال و سن زنان 45 سال تمام باشد مي‌توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي نمايند. تبصره 2- افرادي كه حداقل 20 سال متوالي و 25 سال متناوب در مناطق بد آب و هوا كار كرده و يا آنكه به كارهاي سخت و زيان‌آور (مخل سلامتي) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق‌بيمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتيكه سن مردان 50 سال و سن زنان 45 سال تمام باشد مي‌توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي نمايند. مناطق بد آب و هوا و كارهاي سخت و زيان‌آور به موجب آيين‌نامه مربوطه خواهد بود. افزايش هزينه ناشي از اين تبصره از كاهش هزينه سازمان ناشي از اجراء تبصره 1 همين ماده تأمين خواهد شد). (اين تبصره تغيير يافته نيز در مورخ 14/7/80 به موجب قانون اصلاح تبصره 2 الحاقي ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 در مورد كارهاي سخت و زيان‌آور اصلاح شده است متن تبصره جديد عبارتست از: قانون «اصلاح تبصره 2 الحاقي ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمين‌اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371» (مصوب 14/7/1380): ماده واحده ـ تبصره 2 الحاقي ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمين‌اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 16/12/1371 به شرح زير اصلاح مي‌شود: تبصره 2- الف) كارهاي سخت و زيان آور كارهايي است كه در آنها عوامل فيزيكي، شيميايي، مكانيكي و بيولوژيكي محيط كار، غير استاندارد بوده و در اثر اشتغال كارگر تنشي به مراتب بالاتر از ظرفيتهاي طبيعي (جسمي و رواني) در وي ايجاد گردد كه نتيجه آن بيماري شغلي و عوارض ناشي از آن بوده و بتوان با بكارگيري تمهيدات فني، مهندسي، بهداشتي و ايمني و غيره صفت سخت و زيان آور بودن را از آن مشاغل كاهش يا حذف نمود. 1- كارفرمايان كليه كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه تمام يا برخي از مشاغل آنها حسب تشخيص مراجع ذيربط سخت و زيان آور اعلام گرديده يا خواهند گرديد، مكلفند ظرف دو سال از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به ايمن سازي عوامل شرايط محيط كار مطابق حد مجاز و استانداردهاي مشخص شده در قانون كار و آيين‌نامه‌هاي مربوطه و ساير قوانين موضوعه در اين زمينه اقدام نمايند. 2- كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي مكلفند قبل از ارجاع كارهاي سخت و زيان آور به بيمه شدگان، ضمن انجام معاينات پزشكي آنان از لحاظ قابليت و استعداد جسماني متناسب با نوع كارهاي رجوع داده شده (موضوع ماده 90 قانون تأمين‌اجتماعي)، نسبت به انجام معاينات دوره‌اي آنان كه حداقل در هر سال نبايد كمتر از يك بار باشد، نيز به منظور آگاهي از روند سلامتي و تشخيص به هنگام بيماري و پيشگيري از فرسايش جسمي و روحي اقدام نمايند. وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي مكلفند تمهيدات لازم را در انجام اين بند توسط كارفرمايان اعمال نمايند. ب ـ حمايتها 1- افرادي كه حداقل بيست سال متوالي و بيست و پنج سال متناوب در كارهاي سخت و زيان‌آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بيمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند مي‌توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي نمايند. هر سال سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان‌آور يك و نيم سال محاسبه خواهد شد. 2- در صورتي كه بيمه‌شدگان موضوع اين تبصره قبل از رسيدن به سابقه مقرر در اين قانون دچار فرسايش جسمي و روحي ناشي از اشتغال در كارهاي سخت و زيان آور گردند با تأييد كميسيونهاي پزشكي (موضوع ماده 91 قانون تأمين اجتماعي) به هر ميزان سابقه خدمت از مزاياي مندرج در اين تبصره برخوردار خواهند شد. 3- در مورد ساير بيمه‌شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بيمه براي استفاده از مستمري بازنشستگي از تاريخ تصويب اين قانون هر سال يك سال افزايش خواهد يافت تا آنكه اين حداقل به بيست سال تمام برسد. 4- از تاريخ تصويب اين قانون جهت مشمولان اين تبصره، چهاردرصد (4%) به نرخ حق بيمه مقرر در قانون تأمين اجتماعي افزوده خواهد شد كه آن هم در صورت تقاضاي مشمولان قانون، به طور يكجا يا به طور اقساطي توسط كارفرمايان پرداخت خواهد شد. 5- تشخيص مشاغل سخت و زيان آور و نحوه احراز توالي و تناوب اشتغال، نحوه تشخيص فرسايش جسمي و روحي و ساير موارد مطروحه در اين تبصره به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت چهار ماه توسط سازمان تأمين اجتماعي و وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. 6- بيمه‌شدگاني كه داراي سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان‌آور به تاريخ قبل از تاريخ تصويب اين قانون باشند مي‌توانند با استفاده از مزاياي اين قانون درخواست بازنشستگي نمايند در اين صورت با احراز شرايط توسط بيمه شده كارفرمايان مربوطه مكلفند حق بيمه مربوطه و ميزان مستمري برقراري را تا احراز شرايط مندرج در تبصره 2 همچنين چهار درصد (4%) ميزان مستمري برقراري نسبت به سنوات قبل از تصويب اين قانون را يكجا به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي‌ام بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و جزء 1 و 3 بند (ب) تبصره 2 آن در تاريخ 14/7/1380 عيناً به تصويب نهائي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است). (آيين نامه در صفحه 384 درج شده است) تبصره 3- بيمه‌شدگاني كه داراي 35 سال تمام سابقه پرداخت حق بيمه باشند مي‌توانند بدون در نظرگرفتن شرط سني مقرر در قانون تقاضاي بازنشستگي نمايند. (اصلاحي 16/12/1371). (تبصره 4 به موجب ماده واحده الحاق يك تبصره به ماده 76 قانون تأمين‌اجتماعي مصوب 1/7/1376 اضافه شده است. متن تبصره عبارتست از: تبصره 4- زنان كارگر با داشتن 20 سال سابقه كار و 42 سال سن به شرط پرداخت حق‌بيمه با 20 روز حقوق مي‌توانند بازنشسته شوند). ماده‌ 77ـ ميزان‌ مستمري‌ بازنشستگي‌ عبارت‌ است‌ از يك‌ سي‌وپنجم‌ متوسط‌ مزد يا حقوق‌ بيمه‌شده‌ ضرب در سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ مشروط‌ بر آنكه‌ از صددرصد متوسط‌ مزد يا حقوق‌ تجاوز ننمايد. (اين ماده حسب قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره 76 قانون تأمين اجتماعي مصوب 16/12/1371تغيير كرده است. متن جديد عبارتست از: ماده 77- ميزان مستمري بازنشستگي عبارتست از يك سي‌ام متوسط مزد يا حقوق بيمه‌شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه مشروط بر آنكه از (30/35) سي و پنج، سي‌ام متوسط مزد يا حقوق تجاوز ننمايد. تبصره‌ ـ متوسط‌ مزد يا حقوق‌ براي‌ محاسبه‌ مستمري‌ بازنشستگي‌ عبارت‌ است‌ از مجموع‌ مزد يا حقوق‌ بيمه‌ شده‌ كه‌ براساس‌ آن‌ حق‌ بيمه‌ پرداخت‌ گرديده‌ ظرف‌ آخرين‌ دو سال‌ پرداخت‌ حق‌بيمه‌ تقسيم‌ بر بيست‌ و چهار). ماده‌ 78ـ كارفرما مي‌تواند بازنشستگي‌ بيمه‌شدگاني‌ را كه‌ حداقل‌ پنج‌ سال‌ پس‌ از رسيدن‌ به‌ سن‌ بازنشستگي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ به‌ كار خود ادامه‌ داده‌اند از سازمان‌ تقاضا نمايد. (به موجب قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع مصوب 26/5/82، متن زير به عنوان تبصره به اين ماده اضافه شده است: تبصره ـ سازمان تأمين اجتماعي موظف است با درخواست كارفرمايان واحدهاي صنعتي داراي پروانه بهره‌برداري بيمه شدگاني را كه حائز شرايط مقرر در ماده 76 ق.ت.ا مصوب 3/4/54 باشند بازنشسته نمايد. چگونگي تأمين منابع مربوط به هزينه‌هاي احتمالي ناشي از اجراي اين تبصره به تصويب دولت خواهد رسيد). ماده‌ 79ـ در مورد مستخدمين‌ شركت‌هاي‌ دولتي‌ كه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ اكثريت‌ سهام‌ آنها متعلق‌ به‌ بخش‌ خصوصي‌ شده‌ يا بشود به‌ ترتيب‌ زير رفتار خواهد شد: 1ـ مستخدمين‌ مشمول‌ ماده‌ 33 مقررات‌ استخدامي‌ شركت‌هاي‌ دولتي‌ و مستخدمين‌ شركت‌هاي‌ دولتي‌ كه‌ مشمول‌ مقررات‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ خاص‌ بوده‌اند تابع‌ مقررات‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ مورد عمل‌ خود خواهند بود. 2ـ مستخدمين‌ شركت‌هاي‌ دولتي‌ كه‌ مشمول‌ قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ هستند مشمول‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ خواهند شد. 3ـ ساير مستخدمين‌ تابع‌ مقررات‌ قانون‌ حمايت‌ كارمندان‌ در برابر اثرات‌ ناشي‌ از پيري‌ و ازكارافتادگي‌ و فوت‌ خواهند شد. (مشمولين قانون حمايت كارمندان ... به دليل الغاء تبصره 3 ماده 11 قانون تشكيلات وزارت بهداري مصوب 17/1/1365 مشمول قانون تأمين اجتماعي قرار گرفته‌اند) 4ـ نحوه‌ احتساب‌ سوابق‌ خدمت‌ دولتي‌ مستخدمين‌ مذكور در بندهاي‌ 1 و 3 و ميزان‌ پرداخت‌ كسور بازنشستگي‌ توسط‌ مستخدم‌ و كارفرما و همچنين‌ ترتيب‌ تعيين‌ حقوق‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ مستخدمين آنان‌ به‌ موجب‌ آئين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ توسط‌ وزارت‌ رفاه‌ اجتماعي‌ با همكاري‌ سازمان‌ اموراداري‌ و استخدامي‌ كشور به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ تأمين‌اجتماعي‌ مي‌رسد. (آيين نامه در صفحه 298 درج شده است) (نيز به قانون نقل و انتقال حق بيمه و بازنشستگي مصوب 27/3/1365 مراجعه شود)

نظرات ارسالی
 
azim hamid<   1396/09/20 11:15:00 AM
سلام خسته نباشیدمن حدودا 15سال سابقهکاردارم البته فکرمیکنم جزمشاغل سخت وزیان اوربه حساب بیادمن راننده ویزه جرثقیل درشرکت ملی حفاری هستم سنم هم39سال راهی برای بازنشستگی هست ممنون
رهبر مهري <   1395/08/23 07:46:00 ب.ظ
بنده 28سال 6 ماه بيه پرداخت كردم 5سال كارگر خدمات شهري بودم از زيان آور مي توانم استفاده كنم قبل از 50سالكي بازنشت شوم يانه
علی<   1394/12/27 10:46:00 PM
با سلام آیا راهی هست که من با 43سال سن و 12سال حق بیمه خود را بازنشست کنم؟
فروزنده <   1394/12/11 12:38:00 PM
با سلام لطفا مرا رهنمایی فرمائید من متولد 1340 هستم و بیست سال پرداخت سابقه بیمه هستم و 5 سال هم نزد کسی کار کردم که بیمه نکرده بود و در همان سال اول شکایت کرده بودم و پرومده دارم آیا امسال می توانم خود را با یک ماه حقوق بازنسته کنم با سپاس
مجید حسینی<   1394/10/15 01:56:00 ب.ظ
باسلام میخواستم بپرسم کارگران سختمانی که حق بیمه رو پرداخت کردند درچند سالگی میتون بازنشستگی بگیرن؟
پری<   1394/10/12 02:48:00 ب.ظ
با سلام ایا میشه که فردی در سی سالگی که نظامی بوده بازنشست بشه؟؟
محسن پاکرود برده<   1394/10/08 7:14:00 PM
با سلام: من یک کارگر رسمی با بیست و پنج سال سابقه وبا سن چهل ونه آیا می توانم بازنشسته شوم؟ باتشکر
ر-ي<   1394/10/05 09:47:00 ق.ظ
سلام ، من باسابقه كار25 سال باسن بالاي 48 سال آيا باسي روزحقوبازنشسته ميشوم يا 25 روز، لطفا راهنمايي كنيد0
فاطمه<   1394/06/23 07:54:00 ق.ظ
سلام خانمی 50ساله هستم با 10سال سابقه بیمه چگونه می توانم از مزایای بازنشستگی استفاده کنم
mahsa<   1394/05/21 10:59:00 ب.ظ
من خانمی هستم 45 ساله ، که چهارسال پیش بیمه بازنشستگی زنان سرپرست خانواده از طریق کمیته امداد شدم ، سوالم این است : حقوق بازنشستگی که بعد از 10 سال میدن 10 روزه است یا 30 روزه ؟ ممنون میشم راهنمایی ام کنید
بهمن<   1394/04/06 7:46:00 PM
28سال درکارهای سخت و زیان اور پرداخت بیمه دارم حالا که از وزارت کار سختی کارم تاییدشده بیمه اشگالات عنوان شغلی پیش میکشد 3 سال است در وزارت کار تایین عنوان شغلی گرفتم وبیمه با حکم وزارت کار عنوان شغلی مرا اصلاح نمیکند چطور بازنشستکی شوم از سلامتی چیزی نمونده چند سال باید در ادارات رفتوامد کنیم
مجید قراجه مرند<   1394/02/30 11:01:00 AM
اینجانب در سال 1364وارد غله شدم ودر سال 1366سن خود رااز1341به1346کوچک نموده ام الان تامین اجتماعی با بازنشستگی اینجانب موافقت نمیکند در صورتیکه درموقع واریزی بیمه سن اینجانب 1341 بوده است 0لطفا" راهنمایی فرمایید
یاسر<   1394/02/02 10:48:00 ب.ظ
باسلام آیا سازمان بنیادشهید برای برادرشهیدی که در مرکز بزرگ اسلامی حق بیمه تامین اجتماعی پرداخت می کند،سالهایی حق بیمه تامین اجتماعی پرداخت خواهد کرد تا اینکه به سنوات سابقه آن برادرشهید اضافه شود؟
جم<   1394/01/23 04:19:00 ق.ظ
ناصرخان پدرتان رامیتوانیدبازنشسته کنید وشرایط برای اومهیامیباشدشمااول ببینید بیمه وی جزمشاغل سخت میباشدازحقوق بیشتری برخوردارمیشود واگرهم که نه با18روز حقوق درماه میتواندبازنشسته شوددرهرصورت بازنشسته میباشد حقوق رابرمبنای دستمزد روزانه تعین شده ضرب در18میکنند وبوی میدهند
امیرمحمود<   1394/01/22 11:05:00 AM
باسلام بنده21سال سابقه کاردرشغل کارهای سخت وزیان آوربه تائیداداره کار هستم که2سال از این21سال کارغیرزیان آوربوده بنده 45سال سن دارم وازصورت متوالی به متناوب شده.خواهشمنداست بفرمائیدتاپه مدت بنده باید کار کنم.درضمن2سال هم خدمت سربازی ام جزسابقه کاراینجانب میباشد.باتشکر
ناصر<   1393/11/03 11:25:00 ب.ظ
با سلام پدر من72سال سن دارد با18سال سابقه ی بیمه ی رانندگان که اعتبار کارت هوشمندایشان را به دلیل شرایط سنی بالاتمدید نمیکنند .آیا میتواندبازنشست شود ؟با چه شرایطی وبا چه میزان حقوق ؟لطفاما را راهنمایی بفرمایید .با تشکر.
sıma<   1393/10/07 6:31:00 PM
باسلام من با مدت ١٤ سال سابقه بيمه در دانشگاه مشغول به كار هستم سن بنده ٤٠ سال است ميخواهم بدانم من ميتوانم حق بيمه را تا ٦ سال خود پرداخت نمايم و در بيست سال بازنشست شوم سنم ان موقع ٤٦ ميشود. ممنون مي شوم اگر راهنمايي بفرماييد.
وحید<   1393/09/04 2:37:00 PM
باسلام.کارگری همکنون بازنشسته شده است ولی مشاهده نموده که در سال1368 که در کارگاه روفوگری فرش که خدمت مینموده کارفرما اقدام به پرداخت حق بیمه وی ننموده است،حال چه اقدامی می توان صورت داد؟باتشکر
رضا <   1393/09/02 10:07:00 PM
در سال87 اقدام قانوی در خصوی افزایش سن داشته ام اکنون برای بازنشستگی به بیمه مراجعه سن قانوی بنده در حال 67سالم است که سازمان تامین اجتماعی توضیح سازمان ثبت احوال راقبول نکرده ابنجاب را ازبازنشستگی باز داشه
ابراهیم<   1393/09/01 8:30:00 PM
سلام خسته نباشید پدر بنده شغلش کارگر بتونی هست مدت بیمه رد شدش با سربازیش بیست سال هستش خودشم سنش پنجاه وپنج سالشه ایا میتونه بازنشست بشه
علی <   1393/08/24 9:55:00 PM
باسلام من متولد 1336 هستم وسابقه پرداخت بیست یک سال تقریبا حق بیمه دارم باتوجه به این که شرکت ما تعطیل شده ایا می توتنم درخواست بازنشستگی کنم.واگر دوسال خدمت سربازی بخرم به سابقه من اضافه می شود یاخیر؟در ضمن کلیه سنوات کارم در مناطق بدی اب وهوابوده است. ویا در صورت استفاده کردن از بیمه بیکاری با چه پاییه حقوق بازنشستگی من پرداخت می شود
مجید شبانی <   1393/08/08 01:32:00 ب.ظ
با سلام . پدر اینجانب سال 61 به رحمت خدارفته اند و مادرم مستمری بگیر ایشان بود اما پدرم فقط ده سال دادن بیمه دارد و قبل از آن گفته بودند باید با عنایت به سابقه بیست ونه ساله اش در کارخانه پشم باف اصفهان یکسال حق بیمه رد کند تا بیمه شود اما چون فوت کردند دو ماه ان ماند و ورثه ندادند . ایا میتوان با عنایت به قانون جدید حداقل حقوق ده روز دریافت کند ؟با تشکر
نيكي احمدپور<   1393/06/31 4:34:00 PM
من با ٤٢ سال سن و ١٤ سال سابقه بيمه و بيناير كرون و ١٢.٥ سال سابقه رسمي جه زماني ميتونم بازنشسته شؤم؟
محمد<   1393/06/15 10:04:00 ق.ظ
باسلام.من کارگرخطدتولیدمدت یک سالاز دردگردن رنج میبردمتابه پزشک مراجعه کردم متوجه شدم دیسک گردن گرفتم تاباشرکت در میان گذاشتم عدم نیاز زدن برام من چگوری باید پیگیری کنم.لطفا راهنمای کنید
polat<   1393/06/05 12:47:00 AM
ایا دختر که با سیغه ازدواج کرده بعداز فوت مادرش میتواند حقوق وی را بگیرد
پولاد<   1393/06/05 12:44:00 AM
jg
منيژه <   1393/05/29 02:16:00 ب.ظ
باسلام خانمي هستم با 48 سال سن و 20 سال سابقه در اداره صنعت آب وبرق اصفهان مشغول به خدمت هستم واز پرسنل مدت مشخص مباشم با قرارداد كارگري الان كه به تامين اجتماعي مراجعه كردم براي بازنشستگي مي گويند كه من پستم كارمندي و نمي توانم با اين شرايط بازنشسته شوم از شما خواهش دارم كه كمكم كنيد كه چكار كنم . با تشكر
جعفر<   1393/05/05 9:53:00 PM
با سلام و خسته نباشید من یک کشاورز 69 ساله روستایی هستم تقریبا پانزده بیست سال است که به ما دفترچه بیمه روستایی داده اند الان دیگر قادر به کار نیستم آیا میشود پول بریزم به بیمه و خودم را بازنشسته کنم؟
عباس<   1393/05/04 02:43:00 ب.ظ
سلام.ایارانندگی جزومشاغل سخت محسوب میشود؟
mahdi<   1393/05/02 9:17:00 PM
سلام. ببخشیدکارگران نانوایی(شاطر و خمیرگیر و ناخنزن و فرشنده) هرکدام چند سالگی بازنشت میشوند لطفا پاسخ دهید ممنون
حسین<   1393/04/23 9:17:00 AM
آیا مستمری بگیر می تواند اقدام به تاسیس یک واحد صنفی بنماید و درانجا به کار مشغول شود در صورت بلی شرایط ارسال حق بیمه چگونه است .متشکرم
زهره شهریه هوشنگ بهمن تبریزی<   1393/03/27 12:03:00 PM
باسلام و خسته نباشید اینجانب با داشتن 56 سال و سابقه بیمه ای 20 تمام آیا میتوانم با 30 روز حقوق بازنشسته بشوم؟ کارم تایپ است که بخاطر سخت بودن و داشتن استعلاک بدنی دچار آرتروز گردن و گرفتگی تاندومهای انگشتان دست شده و همچنین دیسک کمر. لطفاً جواب داده و راهنماییم نمایید. در ضمن خود سر پرست خانوار هستم
رادین نوروزی<   1393/03/19 04:18:00 ب.ظ
با سلام و خسته نباشید من مدت 18 سال سابقه بیمه دارم و در حال حاضر دیسک گردن دارم و دیسک کمر نیز در سال 84 عمل کرده ام و کار کردن برایم سخت شده است آیا میتوان درخواست بازنشستگی داد؟ لطفا اگر روش دیگری وجود دارد راهنمایی ام کنید متشکرم
مسلم نوروزی <   1393/03/19 04:14:00 ب.ظ
درود بر شما... میخواستم بدانم قانون مجموع سن و سابقه 70 سال باشد شخص بیمه شده بازنشسته میشود کماکان اجرا شدنی است؟ متشکرم
فرحناز<   1393/03/03 2:40:00 PM
سلام من حدود 17 سال سابقه پرداخت بیمه دارم که خودم در یک شرکت خصوصی کار می کنم من 41 سال دارم مجرد هستم و فقط 17 سال است که بیمه پرداخت می کنم اکنون یکسالی است که دچار بیماری شده ام که اگر کارم را ادامه دهم دچار سرطان می شوم به خاطره اینکه کارم خیلی پر استرس است من چکار کنم تا چند ساله دیگر باید کار کنم که از باز نشستگی بتوانم استفاده کنم . لطفا برام توضیح دهید چگونه می توانم با این شرایط زودتر باز نشسته شوم . شغلم حسابداری شرکت خصوصی است . متشکرم
mersa<   1393/02/28 06:13:00 ب.ظ
سن اجباري بازنشستگي مردان و زنان طبق قانون تامين اجتماعي چند سال است ؟ ايا كارفما ميتواند آنها را نگهدارد ؟
مژگان <   1393/02/28 3:24:00 PM
سلام و خسته نباشید من میخواستم بدونم خانوم ها با 20 سال سابقه و سن 46 سال با بیست روز حقوق بازنشسته می شوند یعنی از یک ماه حقوق حداقل تعیین شده هر ساله اداره کار و امور اجتماعی کمتر میگیرند یا خیر ؟ در ضمن اگر کسی دراین مدت از بیمه بیکاری استفاده کرده باشد تاثیری روی سوابق بابت بازنشستگی دارد یا خیر؟
رضا بخشی<   1393/02/13 11:39:00 PM
سلام . همسر من به مدت 6 سال در ارگان نظامی به صورت پیمانی مشغول بوده که قول استخدام داده بودندو یعد از 6 سال گفتند 1 سال برای استخدام سن شما اضافه است .از ایشان در فیش حقوقی حق بیمه . حق بازنشستگی . حق مسکن و حق سنوات خدمتی و حق مسکن اتیه فرزندانو کسر می شد .ایشان از سال 89 به محل کار نرفت هم اکنون 41 سال دارند . ایا ایشان می تواند حق بیمه خود را به مدت 4 سال یک جا پرداخت نماید و از مزایای بازنشستگی برخوردار شود . ایا ایشان می تواند اصلا کار مثبتی برای خود انجام دهد مثلا پداشی بگیرد و یا ...... البته تمام فیش های حقوقی ایشان دبرای تماما ماه ها و سال ها موجود است . اگر می تواند کاری بکند از کجا باید شروع کند . با تشکر .
محسن<   1393/02/08 03:58:00 ب.ظ
باسلام و احترام- بنده 5/28 سال سابقه بیمه ثبت شده دارم ک بخشی از آن مشمول کارهای سخت و زیان آور شده است که در حال بررسی توسط شعب مربوطه میباشد.در حال حاضر 4 سال از مشاغل قبلی ام توسط یکی از شعب تایید و جهت اعلام بدهی به آخرین شعبه ارسال شده است که به این ترتیب باهمین تاییدیه نیز سابقه بنده حدود 31 سال می شود آیا مشمول 25 سال متوالی میشوم و می توانم تقاضای بازنشستگی نمایم حتی اگر پیگیر بقیه سوابق سخت و زیان آور نباشم-متشکرم-
مهیا<   1393/01/26 02:31:00 ب.ظ
سلام پدر من 13 سال است که فوت کرده و دارای 2 سال سابقه پرداخت بیمه میباشد ایا امکان دریافت مستمری برای مادرم که هیچ در امدی ندارد وجود دارد
ش.پ<   1392/12/10 04:39:00 ب.ظ
زن چهل ساله خانه دار هستم چگونه میتوانم خودم را بیمه کنم؟
حسین صادقی دیسفانی <   1392/10/15 12:40:00 ب.ظ
باسلام کارمندان دولت با چند سابقه پرداخت حق بیمه بازمشست میشوند.
رضا<   1392/10/07 04:28:00 ب.ظ
سلام بنده20 سابقه در برق تهران دارم و از اين مدت 2 سال هنرجو بودم والان 18 ساله که در قسمت زيان آور کار ميکنم و 2 سال نيز خدمت سربازي دارم. حال آيا ميتوانم طبق قانون سخت و زيان آور تقاضاي بازنشستگي کنم؟ممنون ميشم جواب بديد.
علیرضا ولیزاده<   1392/10/01 9:28:00 PM
با سلام من شاطرنانوایی تنوری هستمم متولدسال1345میباشم و22سال سابقه بیمه دارم ایابازنشسته میشم باتشکر
فاطمه <   1392/09/30 2:28:00 PM
سلام ماده 34 چه تاریخی اصلاح شد آیا شخصی که در سال 91 حائز شرایط بازنشستگی شناخته شد مشمول این اصلاح میشود لطفا راهنمایی کنید. ممنون
جواد نظری<   1392/09/06 6:52:00 PM
با سلام آیا پرداخت مستمری حقوق بازماندگان از تاریخ فوت بیمه شده متوفی محاسبه و به خانواده وی داده میشود یا از تاریخ وصول حق بیمه ازکارفرما توسط سازمان ویا تاریخ دیگری که توسط سازمان تامین اجتماعی اعلام میگردد؟! لطفا اگه میشه جواب سوالم رو بدید! مر30
مریم <   1392/09/06 10:41:00 ق.ظ
باسلام لطفا در مود چگونگی احتساب سربازی جزء سوابق بیمه راهنماییم بفرمایید با سپاس
س.عابدی<   1392/09/03 9:59:00 PM
سلام بنده قبل از دریافت پرینت از سایت سازمان تامین اجتماعی سالهای 80-81تا فروردین82 سابقه بیمه ام لحاظ نشده بود.بعداز درخواست ارسال سابقه شعبه دیگر به شعبه فعلی ام و تایید سابقه آن متاسفانه درتعداد روزهای سابقه جدیدم لحاظ نشده است شعبه هم جواب روشنی به بنده نمیدهد بنده را رهنمایی بفرمایید
پروین<   1392/09/03 06:19:00 ب.ظ
باسلام.پدرم متولد1330/1/10از سال1375/10/11 اقدام به پرداخت بیمه کرده البته 52روز هم از قبل بیمه دارد .لازم به ذکر است مشاغل ازاد هستند.میخواستم بدانم تا چند سال باید حق بیمه پرداخت کنن.؟از راهنماییتان بی نهایت سپاسگزارم
آرش<   1392/09/01 7:16:00 PM
با سلام آیا پرداخت مستمری حقوق بازماندگان از تاریخ فوت بیمه شده متوفی محاسبه وبه خانواده وی داده میشود یا از تاریخ وصول حق بیمه ازکارفرما توسط سازمان؟؟؟ ممنون میشم توضیح کلی در این مورد بفرمائید! باتشکر
ارسال نظر

نام

ایمیل
ایمیل شما در سایت منتشر نمی شود .
کد امنیتی:

خرید  آنلاین بیمه حوادث با استفاده از کارت های بانکی عضو شتاب و بدون نیاز به مراجعه حضوری در دفاتر بیمه همراه با هدایا و دریافت یک روزه بیمه نامه درب منزل.

خرید  آنلاین بیمه آتش سوزی منازل با استفاده از کارت های بانکی عضو شتاب و بدون نیاز به مراجعه حضوری در دفاتر بیمه همراه با هدایا و دریافت یک روزه بیمه نامه درب منزل.

کلیه حقوق این سایت متعق به نمایندگی 2057 بیمه میهن می باشد
معرفی شرکت های بیمه
 بیمه های اشخاص  بیمه های اموال  بیمه های مسئولیت مدنی  بیمه های تمام خطرمهندسی  بیمه مسافرین عازم به خارج از کشور  شرایط عمومی انواع بیمه ها
باشگاه مشتریان بیمه میهن     قوانین و مقررات

چنانچه در ارتباط با پرداخت خسارت همچنین صدور الحاقیه شخص ثالث پرسشی دارید لطفاً با شماره های زیر دفتر مرکزی بیمه میهن تماس بگیرید

02187795255 , 02187795253

آمارگیر وبلاگ

Top

پشتیبانی