سامانه جامع خرید آنلاین بیمه نامه

‌قانون بازنشستگي پيش از موعد بيمه‌شدگان تأمين اجتماعي
‌ماده واحده - بيمه‌شدگان تأمين اجتماعي مشمول قانون كار و قانون كار كشاورزي در صورت داشتن حداقل 55 سال تمام سن و سابقه پرداخت 20‌سال يا بيشتر حق بيمه مي‌توانند با اطلاع كتبي به كارفرما درخواست بازنشستگي خود را به سازمان تأمين اجتماعي حوزه محل كار خود تسليم تا طبق‌مقررات اين قانون مستمري بازنشستگي جهت آنان برقرار گردد.
‌تبصره 1 - در صورتي كه كارفرما به تخصص كارگر نياز داشته باشد حداكثر ظرف مدت پنج روز نياز خود را به سازمان تأمين اجتماعي محل ارائه‌مي‌نمايد تا در كميته‌اي كه به همين منظور مركب از مدير كل كار و امور اجتماعي، نماينده شوراي اسلامي واحد كار ذيربط (‌در واحدهايي كه شوراي‌اسلامي كار تشكيل نشده باشد نماينده انجمن صنفي مربوطه و يا نماينده قانوني كارگر در حكم نماينده شورا خواهند بود) و مدير كل تأمين اجتماعي كه‌در محل سازمان تأمين اجتماعي تشكيل مي‌گردد، مورد بررسي قرار گرفته و كميته مذكور موظف است با استماع دلايل طرفين حداكثر ظرف 10 روز نظر‌نهايي خود را اعلام نمايد.
‌در صورتي كه كميته دلايل كارفرما را قانع‌كننده تشخيص بدهد مي‌تواند حداكثر با سه ماه تعويق با بازنشستگي كارگر موافقت نمايد.
‌تبصره 2 - حداقل سن موضوع اين قانون براي زنان 10 سال كمتر مي‌باشد.
‌تبصره 3 - داشتن حداقل سن موضوع اين قانون براي كارگران بيمه شده‌اي كه داراي يكي از شرايط زير مي‌باشند ضروري نمي‌باشد:
‌الف - دارا بودن حداقل 30 سال سابقه پرداخت حق بيمه.
ب - دارا بودن حداقل 20 سال سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان‌آور.
ج - دارا بودن 30 سال سابقه پرداخت حق بيمه مجموعاً در كارهاي عادي و سخت و زيان‌آور با توجه به تبصره 4 اين قانون.
‌تبصره 4 - هنگام محاسبه مقرري سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان‌آور به ازاء هر سال معادل 1.5 سال سابقه پرداخت در قبال هر‌سال 6 ماه ارفاق محاسبه و حداكثر مجموع مدت ارفاق مندرج در اين تبصره، ده سال مي‌باشد. آيين‌نامه كارهاي سخت و زيان‌آور توسط شوراي عالي‌حفاظت فني و با حضور مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي (‌با حق رأي) تجديد نظر خواهد شد حداكثر مجموع مدت ارفاق مندرج در اين تبصره ده‌سال مي‌باشد.
‌تبصره 5 - كسر يك سال سابقه پرداخت حق بيمه كارگر مشمول اين قانون در صورت تمايل بيمه شده يك سال تمام محسوب خواهد شد مشروط‌به اين كه كليه حق بيمه براي دوران باقيمانده تا يك سال (‌سهم كارگر، كارفرما و دولت به استثناء سهم درمان كه به نسبت نه بيست و هفتم حق بيمه‌محاسبه مي‌شود) توسط شخص مشمول پرداخت گردد.
‌تبصره 6 - ميزان مستمري بازنشستگي اين نوع بيمه شدگان بر اساس پرداخت سنوات حق بيمه طبق ماده 77 قانون تأمين اجتماعي و عنداللزوم با‌توجه به تبصره 4 اين ماده واحده تعيين مي‌گردد.
‌تبصره 7 - چنانچه بيمه شدگاني كه بر اساس اين ماده واحده بازنشسته شوند و مجدداً به عنوان حقوق‌بگير در كارگاهي به كار اشتغال ورزند، ضمن‌قطع مستمري از استفاده مجدد اين ماده واحده محروم خواهند شد.
‌تبصره 8 - مقررات جاري فصل بازنشستگي قانون تأمين اجتماعي به استثناي تسهيلاتي كه در اين قانون برقرار شده است كماكان به قوت خود باقي‌مي‌باشد.
‌تبصره 9 - از تاريخ تصويب اين قانون ظرف يك ماه دستورالعمل و آيين‌نامه اجرايي اين قانون توسط سازمان تأمين اجتماعي و با همكاري وزارت‌كار و امور اجتماعي تهيه و پس از تصويب وزراء بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
‌تبصره 10 - مدت اجراي اين قانون از تاريخ تصويب آيين‌نامه اجرايي يك سال خواهد بود.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ده تبصره، در جلسه علني روز چهارشنبه بيست و هشتم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و شصت و هفت مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1367.3.5 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
منبع :مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
کلیه حقوق این سایت متعق به نمایندگی 2057 بیمه میهن می باشد
معرفی شرکت های بیمه
 بیمه های اشخاص  بیمه های اموال  بیمه های مسئولیت مدنی  بیمه های تمام خطرمهندسی  بیمه مسافرین عازم به خارج از کشور  شرایط عمومی انواع بیمه ها
باشگاه مشتریان بیمه میهن     قوانین و مقررات

چنانچه در ارتباط با پرداخت خسارت همچنین صدور الحاقیه شخص ثالث پرسشی دارید لطفاً با شماره های زیر دفتر مرکزی بیمه میهن تماس بگیرید

02187795255 , 02187795253

آمارگیر وبلاگ

Top

پشتیبانی