سامانه جامع خرید آنلاین بیمه نامه
موضوعات گروه شرایط عمومی انواع بیمه ها:

شرايط عمومي بيمه نامۀ مسئوليت مدني كارفرما در برابر كاركنان

             شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت کارفرما درقبال کارکنان

شوراي‌عالي بيمه در اجراي ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، در جلسه مورخ 11/03/1391 «شرايط عمومي بيمه مسئوليت مدني حرفه‌اي كارفرما در قبال كاركنان» را مشتمل بر ۲۷ ماده و ۴ تبصره به شرح ذيل تصويب نمود:

فصل اول- كليات

ماده ۱- اساس بيمه‌نامه: اين بيمه‌نامه بر اساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه، سال ۱۳۱۶ و سایر قوانین و مقررات مرتبط و پیشنهاد كتبي بيمه‌گذار (که جزء لاینفک اين بیمه‌نامه مي‌باشد) تنظيم گرديده و مورد توافق طرفين مي‌باشد. آن قسمت از پيشنهاد بيمه‌گذار كه مورد قبول بيمه‌گر نبوده و همزمان با صدور بيمه‌نامه يا قبل از آن كتباً به بيمه‌گذار اعلام گرديده است، جزء تعهدات بيمه‌گر محسوب نمي‌شود.

 

ماده ۲- تعاريف و اصطلاحات: اصطلاحات زير در اين شرايط عمومي با تعريف مقابل آن به كار رفته است:

۱- بيمه‌گر: مؤسسه بيمه‌ا‌ي‌ است که دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مجاز به انجام عملیات بیمه در این رشته است.

۲- حق بيمه: وجهي كه بيمه­گذار در برابر اخذ پوشش و تعهد بيمه­گر براي جبران خسارت ناشي از وقوع يا بروز حادثه تحت پوشش بيمه­نامه مي­پردازد.

۳- بيمه‌گذار: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه قرارداد بيمه را با بيمه‌گر منعقد مي‌كند و متعهد به پرداخت حق بيمه مي‌باشد.

۴-كاركنان: افرادي كه در ازاي انجام كار موضوع بيمه از بيمه‌گذار حق‌العمل اعم از حقوق و مزد، سهم سود و يا ساير مزايا دريافت مي‌نمايند و يا مشخصات آنها در شرايط خصوصي بيمه‌نامه درج شده است.

تبصره- در صورتيكه بيمه‌گذار شخص حقوقي باشد، اعضاي هيات مديره و مديرعامل شركت نيز مي‌توانند جزء كاركنان تحت پوشش بيمه نامه ‌باشند.

۵- زيانديده/گان: كاركناني كه در اثر وقوع حادثه دچار صدمه جسمي، نقص‌عضو (كلي يا جزئي) و يا فوت گرديده‌اند‌.

۶-كار موضوع بيمه: هر نوع وظیفه شغلی که بر حسب ارجاع کارفرما، كاركنان موظف به انجام آن هستند.

۷- حادثه موضوع بیمه: رويدادي است كه حين و به مناسبت انجام كار موضوع بيمه و در مدت اعتبار بيمه‌نامه اتفاق افتد و منجر به صدمه جسمي، نقص‌عضو، ازكارافتادگي يا فوت كاركنان گردد و بيمه‌گذار مسئول جبران خسارت يا پرداخت غرامت ناشي از آن شناخته شود.

تبصره- كليه حوادثي كه در جريان امور روزمره و جاري و در محل استراحت و غذاخوري و نظافت و امثال آن در محدوده مكاني موضوع بيمه براي كاركنان اتفاق مي‌افتد، حادثه موضوع بيمه تلقي مي‌گردد.

۸- محدوده مكاني موضوع بيمه: محدوده ای است که کارکنان حسب درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کنند و و از طريق درج نشاني يا تعيين حدود آن در شرايط خصوصي بيمه‌نامه مشخص مي‌گردد.

۹- نقص عضو: قطع، تغيير شكل و يا از دست دادن توانايي انجام كار عضوي از اعضاي بدن كه ناشي از حادثه موضوع بیمه بوده و وضعيت دائم و قطعي داشته باشد.

۱۰- غرامت فوت و نقص عضو: وجهي است كه بيمه‌گر متعهد مي‌گردد در صورت بروز صدمات جسمي يا فوت كاركنان ناشی از وقوع حادثه مشمول بيمه طبق شرايط اين بيمه‌نامه به زیاندیده یا ذینفع بپردازد.

۱۱- موضوع بيمه: عبارت است از مسئولیت مدنی حرفه‌ای بيمه‌گذار در قبال پرداخت هزينه‌هاي پزشكي و ‌غرامت صدمه جسمی، نقص‌عضو و فوت كاركنان بيمه‌گذار ناشي از حادثه موضوع بیمه.

 

ماده ۳- مدت بيمه‌نامه: شروع و انقضاي مدت بيمه‌نامه به ترتيبي خواهد بود كه در شرايط خصوصي بيمه‌نامه مشخص مي‌گردد.

 

فصل دوم- وظايف و تعهدات بيمه‌گذار

ماده ۴- بيمه‌گذار مكلف است با رعايت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش‌هاي بيمه‌گر همه اطلاعات راجع به موضوع بيمه را در اختيار وي قرار دهد. اگر بيمه‌گذار در پاسخ به پرسش‌هاي بيمه‌گر به عمد از اظهار مطلبي خودداري نمايد و يا به عمد بر خلاف واقع اظهاري بنمايد بيمه‌نامه باطل خواهد بود ولو مطلبي كه كتمان شده يا بر خلاف واقع اظهار شده است هيچگونه تأثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. به علاوه نه فقط وجوه پرداختي بيمه‌گذار به وي مسترد نخواهد شد بلكه بيمه‌گر مي‌تواند اقساط حق‌بيمه را كه تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمه‌گذار مطالبه نمايد.

 

ماده ۵- هرگاه در طول مدت بيمه تغييراتي در كيفيت و وضعيت کار موضوع بيمه بوجود آيد كه موجب تشديد خطر شود و يا تغييري در محدوده مکانی موضوع بيمه و یا کارکنان به وجود آيد ولو آنكه منجر به تشديد خطر نشود بيمه‌گذار موظف است بلافاصله موضوع را به اطلاع بيمه‌گر برساند. اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بيمه‌گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را ظرف ۱۰ روز از تاریخ اطلاع خود رسماً به بیمه گر اعلام کند. در صورت تشديد خطر قبل از وقوع خسارت، بيمه‌گر مي‌تواند حق بيمه اضافي را متناسب با خطر براي مدت باقيمانده مطالبه و در صورت عدم پرداخت آن توسط بيمه‌گذار بيمه‌نامه را فسخ نمايد. هرگاه بعد از وقوع حادثه معلوم شود كه خسارت ناشي از تشديد خطر بوده است بيمه‌گر مي‌تواند خسارت را به نسبت حق‌بيمه تعيين‌شده به حق‌بيمه متناسب با خطر مشدد، پرداخت نمايد.

 

ماده ۶- بيمه‌گذار موظف است حسب مورد مقررات مصوب شورای عالی حفاظت فنی را رعایت نماید و اقدامات لازم و متعارف را برای جلوگیری از وقوع حوادث و توسعه خسارت به عمل آورد.

 

ماده ۷- بيمه‌گذار موظف است از تاريخ اطلاع خود از وقوع هرگونه حادثه موضوع اين بيمه‌نامه و همچنين دريافت هر نوع ادعا و يا مطالبه كاركنان عليه خود كه به اين بيمه‌نامه مربوط مي‌شود (اعم از كتبي يا شفاهي) اقدامات زير را انجام دهد:

1- حداكثر ظرف پنج روز كاري به يكي از شعب بيمه‌گر مراجعه و با تكميل فرم اعلام خسارت، وقوع حادثه و يا ادعاي مطروحه را اعلام نمايد و يا مراتب را ظرف مدت مذكور از طريق پست سفارشي به اطلاع بيمه‌گر برساند.

2- خواسته يا موضوع دعوا، نام و نشانی خواهان و یا اقامه‌کننده دعوا و عنوانی که به موجب آن مطالبه خسارت و یا اقامه دعوا شده است، مشخصات زیاندیده، نام و نشانی شهود احتمالی، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که بر آن وقوف دارد و هر نوع اسناد و مدارکی را که در این باره در اختیار دارد به بيمه‌گر تسلیم و بيمه‌گر را در تحقیقات و رسیدگی و دفاع کمک نماید.

3- براي بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با بيمه‌گر به عمل آورد.

 

ماده ۸- بیمه گر قائم مقام بيمه‌گذار با حق واگذاری به غیر، در دعاوی مربوط به این بیمه نامه محسوب می‌شود که بتواند پرونده‌های مربوط را در مراجع قضایی تا میزان تعهد این بيمه‌نامه تعقیب نماید. بيمه‌گذار در طول مدت جریان دعوی نباید اقدامی به عمل آورد که به حقوق بیمه‌گر در تعقیب دعوی لطمه وارد آورد ولی نسبت به مازاد تعهدات این بیمه‌نامه بیمه‌گذار حق هر گونه اقدامی خواهد داشت.

 

ماده ۹- چنانچه بيمه‌گذار به تشخیص مراجع ذیصلاح سهواً وظايف مندرج در اين بيمه‌نامه را انجام ندهد و باعث افزايش تعهد بيمه‌گر و يا مانع تشخيص علت يا ماهيت حادثه شود بيمه‌گر مي‌تواند به نسبت تأثير قصور بيمه‌گذار از ميزان خسارت قابل پرداخت بكاهد. حکم این ماده نافی حقوق زیاندیده نخواهد بود.

 

ماده ۱۰- بيمه‌گذار موظف است تعداد واقعي كاركنان را به بيمه‌گر اعلام نمايد. چنانچه بعد از وقوع حادثه معلوم گردد كه آخرین تعداد اظهارشده کارکنان كمتر از تعداد واقعي است تعهدات بيمه‌گر به نسبت تعداد اظهارشده به تعداد واقعي كاهش مي‌يابد. در اینصورت پرداخت مابه التفاوت خسارت برعهده بيمه‌گذار خواهد بود.

 

ماده ۱۱- بيمه‌نامه با تقاضاي بيمه‌گذار و قبول بيمه‌گر صادر مي‌شود ولي شروع پوشش بیمه ای و اجراي تعهدات بيمه‌گر منوط به پرداخت حق‌بيمه به ترتيبي است كه در بيمه‌نامه پيش‌بيني شده است. چنانچه پرداخت حق‌بيمه به صورت قسطي باشد و بيمه‌گذار هر یک از اقساط موعدرسيده را به هر دلیل پرداخت نكند بيمه‌گر مي‌تواند بيمه‌نامه را با رعايت ماده ۲۳ اين آيين‌نامه فسخ نمايد. چنانچه بيمه‌گر بيمه‌نامه را فسخ نكرده باشد در صورت وقوع حادثه، خسارت به نسبت حق‌بيمه پرداخت‌شده به حق‌بيمه‌اي كه تا زمان وقوع حادثه بايد پرداخت مي‌شد پرداخت خواهد شد مگر آنكه در شرايط خصوصي بيمه‌نامه ضوابط ديگري درج شده باشد.

 

ماده ۱۲- نشاني و اقامتگاه قانوني بيمه‌گذار همان است كه در پيشنهاد بيمه و متن اين بيمه‌نامه درج گرديده است. بيمه‌گذار موظف است تغيير نشاني و اقامتگاه قانوني خود را به صورت كتبي به اطلاع بيمه‌گر برساند. در غير اين صورت نشاني و اقامتگاه قبلي بيمه‌گذار معتبر شناخته مي‌شود.

 

ماده ۱۳- هرگاه مفاد بيمه‌نامه و اوراق الحاقي با موافقت‌هايي كه بين طرفين به ‌عمل آمده است مطابقت نداشته باشد بيمه‌گذار موظف است ظرف ۱۵ روز از تاريخ دريافت بيمه‌نامه يا الحاقيه بطور كتبي تقاضاي اصلاح نمايد وگرنه اوراق مذكور قطعي تلقي خواهد شد.

 

 

                            شرکت بیمه میهن (سهامی عام)

                                               

فصل سوم- وظايف و تعهدات بيمه‌گر

ماده ۱۴- پوشش‌هاي اصلي: موارد زير با صدور بيمه‌نامه در تعهد بيمه‌گر خواهد بود:

1- غرامت فوت، صدمه جسمی و نقص عضو دائم اعم از كلي و جزئي براي هر نفر در هر حادثه موضوع بيمه حداكثر به ميزان مندرج در شرايط خصوصي بيمه‌نامه.

2- هزينه‌هاي پزشكي براي هر نفر در هر حادثه موضوع بيمه پس از تاييد پزشك معتمد و حداكثر به ميزان مندرج در شرايط خصوصي بيمه‌نامه.

تبصره- غرامت فوت، صدمه جسمی يا نقص عضو با توافق بيمه‌گر و بيمه‌گذار يا بر مبناي درصد مسئوليت بيمه‌گذار در مراجع قضائي تعيين مي‌شود و اعمال آن بر روي معادل ريالي ارزانترين ديه رايج روز محاسبه مي‌شود. در هر صورت حداكثر مبلغ قابل پرداخت در هر حادثه موضوع بيمه براي هر نفر از مبلغ مندرج در شرايط خصوصي بيمه‌نامه بيشتر نخواهد بود.

 

ماده ۱۵- پوشش‌هاي اضافي: پوشش های اضافی با درخواست بيمه‌گذار و موافقت بیمه گر با اخذ حق بيمه اضافي بر اساس شرايط اختصاصي بيمه‌نامه مي‌تواند تحت پوشش قرار گيرد.

 

ماده ۱۶- درمواردی که پرداخت خسارت به صورت توافقی انجام نشده و موكول به ارائه رأي دادگاه شده است، حسب مورد زیاندیده یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ رأي قطعي يا ظرف پانزده روز پس از قطعي شدن رأي ابلاغي با مدارک لازم براي دريافت خسارت به بيمه‌گر مراجعه و درخواست خود را تسلیم نمايند. بیمه‌گر مکلف است به محض وصول درخواست، آن را ثبت و ضمن تحویل رسيدي به متقاضی مشتمل بر نام متقاضي، تاريخ تسليم و شماره ثبت، نقصان یا کامل بودن مدارک را درحضور متقاضی بررسی کند. چنانچه مدارک در زمان تقاضا کامل باشد بيمه‌گر موظف است حداکثر ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ تقاضا، خسارت متعلقه را پرداخت نمايد و چنانچه مدارک تسلیمی ناقص باشد، مراتب را حضوراً و به صورت کتبی به متقاضی اعلام تا نسبت به رفع نقص حداکثر ظرف یک هفته اقدام كند. 

تبصره- عدم مراجعه اشخاص مذکور ظرف مهلت مقرر ویا تاخیر در تکمیل مدارک موجب افزايش تعهدات بيمه‌گر نخواهد بود.

 

 

ماده ۱۷- بیمه‌گر خسارت موضوع این بيمه‌نامه را با اطلاع بیمه‌گذار به زیاندیده یا ذينفع بيمه‌نامه پرداخت خواهد كرد و به محض پرداخت خسارت، در مقابل بیمه‌گذار و شخص یا اشخاص زیان‌دیده بری الذمه می‌گردد. ساير هزينه‌هاي تحت پوشش، حسب مورد به بيمه‌گذار يا زيان‌ديده پرداخت خواهد شد. چنانچه پس از تكميل مدارك لازم، بيمه‌گر در پرداخت خسارت تأخير كند افزايش خسارت ناشي از افزايش احتمالي مبلغ ديه بر عهده بيمه‌گر خواهد بود.

 

ماده ۱۸- در صورتی که مسئوليت بيمه‌گذار همزمان تحت پوشش ساير بيمه‌گران باشد بيمه‌گر موظف است بر مبناي اين بيمه‌نامه تعهدات خود را ايفا نمايد و سپس مي‌تواند براي بازيافت سهم ساير بيمه‌گران به آنها مراجعه نمايد.

 

ماده ۱۹- در مواردي كه مسئوليت بيمه‌گذار با توجه به اسناد و مدارك ارائه شده از نظر بيمه‌گر محرز باشد مي‌تواند قبل از صدور رأي مراجع قانوني ذي‌صلاح، در صورت توافق با بيمه‌گذار و اخذ رضايت از مدعي يا مدعيان، خسارت و يا غرامت مربوط را پرداخت كند. در اين صورت بيمه‌گر در برابر هر گونه ادعای بعدی تعهدي نخواهد داشت.

 

ماده ۲۰- در صورت صدور راي قطعي مبني بر مسئوليت كارفرما، مؤسسه بيمه مكلف به پرداخت خسارت تا سقف تعهدات بيمه‌نامه بر اساس مفاد راي صادره خواهد بود.

 

فصل چهارم- خسارت‌هاي خارج از تعهد بيمه‌گر

ماده ۲۱- خسارت‌هاي خارج از تعهد بيمه‌گر: خسارت‌هاي زيرتحت پوشش اين بيمه‌نامه نيست مگر آنكه در بيمه‌نامه يا الحاقيه آن به نحو ديگري توافق شده باشد:

1- كليه امراضي كه شخص در اثر فعالیت عادي و به مرور زمان به آن دچار گرديده باشد مگردر مواردی که بنا به رای مراجع ذیصلاح بيمه‌گذار مسئول شناخته شده باشد

2 -خسارتهای ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری.

3-خسارتهاي مستقيم و يا غير مستقيم ناشی از تشعشعات رادیواکتیو.

4-حوادث ناشی از جنگ، اعتصاب، شورش، اغتشاش، بلوا و تعطيلي كار.

 

ماده ۲۲- خسارت هاي غيرقابل جبران: در موارد زير جبران خسارت در تعهد بيمه‌گر نخواهد بود:

۱- خسارتهای ناشی از عمد و تقلب بیمه‌گذار و كاركنان وي در ایجاد حادثه موضوع بیمه با تشخیص مراجع ذیصلاح در طول مدت اعتبار بيمه‌نامه.

۲- حوادث ناشي از درگیری و نزاع.                                       

3- حوادث ناشی از مصرف مسكرات، موادمخدر يا روان‌گردان توسط کارکنان.

4- محکومیت به جزای نقدی به نفع دولت و مجازات های قابل خرید.

۵-غرامت و خسارت وارده به كاركناني كه سن آنها كمتر از پانزده سال تمام باشد.

۶- غرامت و خسارت وارد به اتباع خارجي فاقد مجوز معتبر كار از مراجع ذي‌صلاح.

۷- خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از انفجار هسته ای.

۸-كلیه حوادثی که طبق نظر مراجع ذیصلاح بيمه‌گذار مسئول آن شناخته     نمی شود.

 

فصل پنجم- ساير موارد

ماده ۲۳- نحوه فسخ بيمه‌نامه: در موارد زير هر يك از طرفين بيمه‌نامه مي‌تواند با اخطار كتبي ۲۰ روزه بيمه‌نامه را فسخ نمايد:

۱- موارد فسخ از سوي بيمه‌گر:

-  عدم پرداخت حق‌بیمه در سررسیدهای مندرج در اعلاميه‌هاي بدهكار صادره.

- تشدید خطر و عدم موافقت بیمه‌گذار به پرداخت حق‌بیمه اضافی مربوط.

- فوت بيمه‌گذار و عدم انجام وظايف بيمه‌گذار توسط ورثه يا منتقل‌اليه.

۲- موارد فسخ از سوي بیمه‌گذار:

- درصورتی که خطر، برطرف شده يا کاهش یابد و بيمه‌گر به تخفیف حق‌بیمه راضی نشود.

- متوقف شدن فعاليت بيمه‌گر به هر دليل.

- عدم تمايل بيمه‌گذار به ادامه پوشش.

 

 ماده ۲۴- در صورت فسخ از طرف بيمه‌گر، بايد حق بيمه مدتي كه باقي مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بيمه‌گذار برگشت داده شود. در صورت فسخ بيمه‌نامه از طرف بيمه‌گذار حق بيمه مدت بيمه بر اساس تعرفه كوتاه مدت به شرح ذيل محاسبه و بقيه آن مسترد خواهد شد:

 

مدت اعتبار

حق بيمه بر مبناي حق بيمه يكساله

تا ۵ روز

۵ درصد حق بيمه سالانه

از ۶ روز تا ۱۵ روز

۱۰ درصد حق بيمه سالانه

از ۱۶ روز تا ۳۰ روز

۲۰ درصد حق بيمه سالانه

از ۳۱ روز تا ۶۰ روز

۳۰ درصد حق بيمه سالانه

از ۶۱ روز تا ۹۰ روز

۴۰ درصد حق بيمه سالانه

از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز

۵۰ درصد حق بيمه سالانه

از ۱۲۱ روز تا ۱۵۰ روز

۶۰ درصد حق بيمه سالانه

از ۱۵۱ روز تا ۱۸۰ روز

۷۰ درصد حق بيمه سالانه

از ۱۸۱ روز تا ۲۷۰ روز

۸۵ درصد حق بيمه سالانه

از ۲۷۰ روز به بالا

۱۰۰ درصد حق بيمه سالانه

 

ماده ۲۵- مرور زمان: تعهدات بيمه‌گر منحصر به مسئوليت بيمه‌گذار براي حوادثي است كه در مدت اعتبار بيمه‌نامه رخ دهد و ادعاي خسارت حداكثر ظرف دو سال پس از انقضاي بيمه‌نامه به بيمه‌گر اعلام شود. هرگونه اقدام بيمه‌گذار يا كاركنان وي به منظور مطالبه خسارت قاطع مرور زمان خواهد بود.

 

ماده ۲۶- نحوه حل و فصل اختلاف: هرگونه‌ اختلاف‌ ناشي‌ از تفسير و يا اجراي‌ اين‌ بيمه‌نامه، در صورتي‌ كه‌ از طريق‌ مذاكره‌ حل‌ وفصل‌ نشود به‌ داور مرضي‌الطرفين‌ ارجاع‌ خواهد شد و رأي‌ داور‌ مزبور قطعي‌ و براي‌ طرفين ‌لازم‌الاتباع‌ است‌. در صورتي‌ كه‌ طرفين‌ در مورد انتخاب‌ داور‌ مرضي‌الطرفين به‌ توافق‌ نرسند موضوع‌ به‌ هيأت داوري ارجاع و به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

  1- هر يك‌ از طرفين‌ يك‌ نفر داور‌ اختصاصي‌ تعيين‌ و به‌ طرف‌ ديگر معرفي ‌مي‌نمايد.

2- داوران اختصاصي‌ قبل‌ از بحث‌ درباره موضوع‌ مورد اختلاف‌ به‌ اتفاق،‌ داور‌ ديگري‌ را به‌ عنوان‌ سرداور انتخاب‌ خواهند نمود.

3- رأي‌ هيأت‌ داوري‌ با اكثريت‌ آرا، معتبر و براي‌ طرفين‌ لازم‌الاتباع‌ خواهد بود.

4- در صورتي‌ كه‌ هر يك‌ از طرفين‌ تا ۳۰ روز بعد از انتخاب‌ و معرفي‌ داور‌ طرف‌ مقابل‌، داور‌ اختصاصي‌ خود را تعيين‌ نكند و يا داوران اختصاصي‌ تا ۳۰ روز در مورد تعيين‌ سرداور‌ به‌ توافق‌ نرسند هر يك‌ از طرفين مي‌توانند حسب‌ مورد از دادگاه‌ ذي‌صلاح‌ درخواست‌ تعيين‌ داور يا سرداور ‌بنمايد.

 

ماده ۲۷- موارد پيش‌بيني نشده: در مواردي كه در اين بيمه‌نامه ذكر نشده است ‌بر اساس قانون بيمه،‌ عرف بيمه و ساير قوانين جاري كشور جمهوري اسلامي ايران عمل خواهدشد.

                                             شرکت بیمه میهن (سهامی عام)


شرایط عمومی بیمه نامه عمر و پس انداز

شرایط عمومی بیمه نامه عمر و پس انداز

 تعاریف

 بیمه گر: شرکت سهامی بیمه میهن

 بیمه گذار: شخصی حقیقی یا حقوقی است که قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد و پرداخت حق بیمه را به ترتیب مندرج در بیمه نامه تعهد می کند .

 بیمه شده: شخصی حقیقی است که فوت وحیات او موضوع قرارداد بیمه و سن ووضعیت سلامتی او پایه محاسبه حق بیمه است .

 استفاده کننده: شخصی حقیقی یا حقوقی است که بیمه گذار، بیمه نامه را به نفع او منعقد می سازد.

موضوع بیمه: موضوع بیمه در این بیمه نامه نوعی از بیمه های عمر مشروحه در این قرارداد است که در شرایط خصوصی بیمه نامه ذکر شده است.

حقوق ناشی از قرارداد 

 ماده 1- اساس قرارداد و تجدید نظر در شرایط عمومی

 1-اظهارات کتبی بیمه گذار و بیمه شده در برگ پیشنهاد بیمه و پیوستهای احتمالی آن و گزارش پزشک معتمد بیمه گر اساس قرارداد بیمه زندگی را تشکیل می دهند.

 2-هر گاه در مورد سوابق جسمی و روحی بیمه شده که بوسیله معاینه پزشکی قابل تشخیص نیست و پزشک ناچار است به اظهارات بیمه شده قناعت نماید معلوم شود که اظهارات او در این موارد مطابق با حقیقت نبوده یا در این قبیل موارد، بیمه شده از ابراز مطالبی که در وضع قرارداد بیمه موثر باشد خودداری نموده است:

 الف- در مورد اظهار خلاف واقع در صورتی که بیمه گر قبل از وقوع خطر به آن پی برد می تواند قرارداد را لغو و یا آن که با دریافت اضافه نرخ آن را ادامه دهد. در صورت لغو قراردادحق بیمه های دریافتی بایستی از طرف بیمه گر برگشت شود.

 ب- در صورتی که بیمه گر بعد از وقوع خطر به اظهارات خلاف واقع بیمه شده پی برد تعهدات بیمه گر به نسبت مابه التفاوت نرخ بیمه در صورت اظهار حقیقت تقلیل می یابد.

ج- اگر مورد از مواردی باشد که بیمه گر در صورت علم به آن از بیمه کردن بیمه شده خودداری می نمود در این صورت ده درصد از حق بیمه های پرداخت شده متعلق به بیمه گر بوده و بقیه به بیمه گذار مسترد خواهد شد.

3- قرارداد بیمه و همچنین آثار مترتبه بر آن پس از امضای بیمه نامه و پرداخت اولین قسط حق بیمه تحقق پیدا میکند مشروط برآنکه تا آن تاریخ صحت مزاج بیمه شده تغییر نکرده و رضایت بخش باشد.

4-حدود مسئولیت و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار و بیمه شده و هر گونه استفاده از مزایای بیمه در بیمه نامه معین و مشخص شده است و هر گونه تغییری که در بیمه نامه داده شود به موجب اوراق الحاقی خواهد بود که بنا به تقاضای بیمه گذارو پس از موافقت از طرف بیمه گر صادرمی شود و این اوراق الحاقی جزء لا ینفک قرارداد بیمه است.

 5- چنانچه مفاد و مطالب غیر چاپی مندرج در بیمه نامه و برگهای الحاقی با شرایط مورد موافقت تطبیق نکند بیمه گذارمی تواند ظرف سه هفته از تاریخ صدور بیمه نامه و برگهای الحاقی تقاضای تصحیح آن را بنماید. پس از سپری شدن این مدت مندرجات اسناد مزبور مورد تصدیق و قبول بیمه گذار تلقی خواهد شد.

 6- در صورتی که شرایط عمومی جدیدی از طرف بیمه گر تدوین شود بیمه گذار با موافقت بیمه گر میتواند از شرایط جدید استفاده کند.

 ماده 2- لزوم اجرای قرارداد این قرارداد جزء در مورداثبات تقلب با رعایت بند3 ماده یک برای طرفین لازم الاجرا ست و به هیچ وجه قابل اعتراض نخواهد بود.

 ماده3- پرداخت حق بیمه

1- حق بیمه به اقساط سالانه و در اول هر سال بیمه ای باید پرداخت گردد.

2- حق بیمه سالانه را ممکن است بنا به تقاضای بیمه گذار به اقساط شش ماهه و سه ماهه و ماهانه تقسیط نمود. در این صورت سودی که به حق بیمه سالانه تعلق می گیرد به ترتیب زیر خواهد بود:

 الف- حق بیمه شش ماهه یک دوم حق بیمه سالانه با ضافه دو درصد.

 ب- حق بیمه سه ماهه یک سوم حق بیمه سالانه با ضافه سه درصد.

 ج- حق بیمه ماهانه یک دوازدهم حق بیمه سالانه با ضافه پنج درصد.

3- در صورت فوت بیمه شده اگر حق بیمه آن سال تماماً پرداخت نشده باشد بیمه گر باقیمانده حق بیمه آن سال را از مبلغی که به استفاده کننده قابل پرداخت است کسر خواهد نمود.

 4- حق بیمه واحد باید یکجا پرداخت شود.

 5- پرداخت حق بیمه در صورتی معتبر خواهد بود که به حساب شرکت و در مقابل اخذ قبض رسمی شرکت انجام شده باشد.

 6- اقساط حق بیمه عمر باید حد اکثر ظرف یک ماه از تاریخ سر رسید پرداخت گردد.

 ماده 4- تا خیر در پرداخت حق بیمه در صورتی که پرداخت اقساط حق بیمه و یا قسمتی از حق بیمه بیش از یکماه به تاخیر افتد به طریق زیر رفتار خواهد شد:

 الف- بیمه نامه هایی که اقساط حق بیمه آن دو سال تمام پرداخت نشده باشد خود بخود و بدون هیچ گونه تشریفاتی باطل است و حق بیمه های دریافتی قابل استرداد نخواهد بود.

 ب- بیمه نامه هایی که حد اقل اقساط حق بیمه آن دو سال تمام پرداخت شده باشد تبدیل به بیمه نامه مخفف از همان نوع می شود و دیگر از بابت آن حق بیمه ای دریافت نمی گردد.

 ماده 5- برقراری مجدد بیمه نامه

1- بیمه گذار هر موقع در طول مدت قرارداد می تواند تقاضای بر قراری مجدد بیمه نامه باطل شده یا مخفف را بنماید. بیمه گر در صورتی که وضع مزاجی بیمه شده رضایت بخش باشد با دریافت اقساط حق بیمه معوق و صدی پنج سود به نسبت مدت تاخیر بیمه نامه باطل شده و یا مخفف را به قوت اولیه اعاده خواهد داد.

 2- حق انجام معاینه پزشکی از بیمه شده به هزینه بیمه گذار به منظور بر قراری مجدد قرارداد بیمه برای بیمه گر محفوظ خواهد بود.

 ماده 6- باز خرید

 1- در صورت تقاضای بیمه گذار، بیمه گر بیمه نامه ای را که لا اقل حق بیمه دو سال تمام آن پرداخت شده باشد طبق محاسبه ای که از طرف شرکت به عمل خواهد آمد باز خرید می نماید.

 2- بیمه نامه های عمر از نوع بیمه عمر زمانی و بیمه به شرط حیات بدون استرداد حق بیمه باز خرید ندارد.

 ماده 7- وام به اعتبار بیمه نامه بیمه گر می تواند برای بیمه نامه هایی که ارزش باز خرید دارند مبلغی وام طبق شرایط جداگانه منتهی تا میزان ارزش باز خرید بیمه نامه بپردازد در این صورت تعهدات بیمه گر تا میزان وام پرداختی و سود متعلقه مادام که تصفیه نشده است تقلیل می یابد.

 ماده 8- انتقال

 1- بیمه گذار می تواند این بیمه نامه را بوسیله هر یک از وسایل قانونی به دیگری منتقل نماید ولی انتقال مز بور باید با موافقت کتبی بیمه شده و بیمه گر باشد.

 2- اگر بیمه گذار و بیمه شده دو نفر باشند در صورت فوت بیمه گذار یا انتقال بیمه به دیگری چنانچه ورثه یا منتقل الیه کلیه تعهداتی را که بیمه به موجب قرارداد بیمه به عهده بیمه گذار بوده است در مقابل بیمه گر اجرا نمایند قرارداد بیمه به نفع ورثه و یا منتقل الیه به اعتبار خود باقی می ماند معهذا ورثه و یا منتقل الیه حق فسخ قرارداد را طبق شرایط عمومی این بیمه نامه خواهد داشت.

3- در صورت انتقال بیمه نامه به دیگری ناقل مسئول پرداخت کلیه اقساط حق بیمه معوق تا تاریخ انتقال در مقابل بیمه گر خواهد بود.

 4- اگر ورثه بیمه گذار متعدد باشند هر یک از آنها نسبت به تمام حق بیمه در مقابل بیمه گر مسئولیت تضامنی خواهند داشت به نحوی که هر گاه یکی از آنها حق بیمه سهم خود را نپردازد هیچکدام نخواهند توانست از قرارداد بیمه استفاده کنند.

 ماده9 – خطرات متمم موارد زیر در صورتی که با شرایط خصوصی این قرارداد مغایرت نداشته باشد قابل اجرا خواهد بود:

1- خطر مسافرت هوایی بیمه گر بدون دریافت حق بیمه اضافی و بدون اینکه اطلاع قبلی لازم باشد غرامت فوت ناشی از خطرات مسافرت هوایی( هواپیماهای مسافر بری- کشتی های هوایی) بیمه شده را تعهد میکند مشروط بر اینکه بیمه شده به عنوان مسافر عادی و در خطوط حمل و نقل تجاری مجاز مسافرت کند. هیچ یک از خطرات ناشی از مسابقه سرعت و اکتشاف و پروازهای آکروباسی و هر نوع تمرینهای مربوط به آنها مشمول این قرارداد نمی باشد. در صورت بروز خطر در این موارد بیمه گر فقط مبلغ ذخیره ریاضی را تا روز حادثه خواهد پرداخت.

2- خطر مسافرت و اقامت بیمه شده بدون اطلاع قبلی و پرداخت حق بیمه اضافی می تواند به تمام دنیا باستثنای مناطق حاره و قطبی مسافرت و اقامت نماید.در صورتی که بیمه شده بخواهد به مناطق حاره و قطبی مسافرت و اقامت نماید باید اضافه نرخی را که از طرف بیمه گر تعیین خواهد شد برای مسافرت و یا مدت اقامت پرداخت نماید و در غیراین صورت تعهدات شرکت به نسبت حق بیمه اضافی تقلیل خواهد یافت.

3- خطر جنگ در صورتی که بیمه شده در نتیجه عملیات تعرضی و تدافعی و یا هر نوع حادثه دیگری که جنبه نظامی در مقابل نیروی مهاجم داشته باشد فوت نماید بیمه گر فقط ذخیره ریاضی بیمه را تا روز حادثه خواهد پرداخت. چنانچه بیمه شده به عنوان نظامی و یا در تشکیلات نظامی تحت هر عنوان به جنگ فرستاده شود. بیمه نامه از تاریخ تجهیز بیمه شده به بیمه معلق تبدیل می شود حتی اگر بیمه گر در اثر عدم اطلاع از وضع بیمه شده به دریافت حق بیمه ادامه داده باشد. در این صورت چنانچه به هر علتی خطری پیش آید بیمه گر فقط ذخیره ریاضی سرمایه بیمه را تا روز تعلیق خواهد پرداخت و حق بیمه های اضافه دریافتی احتمالی از تاریخ تعلیق مسترد خواهد شد. بیمه نامه معلق شش ماه پس از ختم عملیات جنگی و یا برگشت بیمه شده به کشور و با در نظر گرفتن شرایط ماده 5 این قرارداد به حال اولیه اعاده داده خواهد شد. در صورتی که بیمه شده در کشوری که در حال جنگ است فوت کند با بیمه گذار و وراث قانونی اوست که ثابت نمایند فوت بیمه شده به علت عملیات جنگی نبوده و بیمه نامه معلق نیست، در غیر این صورت بیمه گر فقط ذخیره ریاضی بیمه را خواهد پرداخت.برای بیمه نامه های از نوع ( سرمایه فرزندان) ذخیره ریاضی که در بند های 1و 3 ماده 9 پیش بینی شده به منزله حق بیمه واحد محاسبه و به جای سرمایه مخفف در انقضای مدت قرارداد پرداخت خواهد شد. 4

- عملیات پلیسی، عملیات نظامی محسوب خواهد شد.

 ماده 10- خطر هایی که تامین نمی شود:

 1- در صورتی که بیمه شده در اثر خود کشی یا سعی در خود کشی در طول دو سال از تاریخ شروع قرارداد بیمه و یا از تاریخ بر قراری مجدد فوت نماید فقط ذخیره ریاضی بیمه پرداخت می شود مگر اینکه وراث قانونی بیمه شده با دلایل مکفی ثابت نمایند که خود کشی غیر ارادی بوده است.

2- چنانچه دو سال از مدت بیمه و یا از تاریخ بر قراری مجددآن گذشته باشد تمام سرمایه بیمه پرداخت می شود.

 3- در صورتی که استفاده کننده یا بیمه گذار مسبب مرگ بیمه شده باشند در این صورت فقط ذخیره ریاضی به سایر استفاده کنندگان و یا وراث قانونی او پرداخت خواهد شد.

ماده 11 – حقوق استفاده کننده

1- بیمه گذار حق دارد در طول مدت قرارداد بیمه استفاده کننده مورد بیمه نامه را با موافقت کتبی بیمه شده تغییر دهد مگر آنکه بیمه نامه را به دیگری داده و سند بیمه نامه را هم به منتقل الیه تسلیم کرده باشد.

 2- بیمه گذار موظف است مراتب را کتباً با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه هر یک از استفاده کنندگان بیمه به بیمه گر اطلاع دهد.

 3- اثرات قانونی استفاده از سرمایه بیمه عمر از تاریخ فوت بیمه شده و یا انقضاء مدت بیمه نامه شروع می شود ولی اگر بیمه گذار از بابت آن وجهی دریافت کرده و یا نسبت به آن با بیمه گر معامله نموده باشد تعهدات بیمه گر به نسبت وجه مزبور تقلیل خواهد یافت.

 4- سرمایه بیمه عمر از تاریخ فوت بیمه شده متعلق به ورثه قانونی بیمه شده است مگر آنکه قبلاٍ در سند بیمه نامه و یا اوراق الحاقی استفاده کننده دیگری قید شده باشد در این صورت سرمایه بیمه عمر متعلق به اشخاصی خواهد بود که در سند بیمه نامه و یا اوراق الحاقی نام آنها ذکر شده است.

 ماده12 – پرداخت سرمایه سرمایه های بیمه شده در قبال رسیدی که دارای امضای مصدق باشد و پس از دریافت اسناد و مدارک مشروحه زیر تصفیه و به استفاده کننده پرداخت خواهد شد:

1- بیمه نامه و اوراق الحاقی ضمیمه آن.

2- قبوض رسید حق بیمه های پرداختی. علاوه بر مدارک فوق: الف- در صورتی که پرداخت سرمایه در حیات بیمه شده باشد: رونوشت مصدق شناسنامه. ب- در صورتی که پرداخت سرمایه در صورت فوت بیمه شذه باشد: فوت بیمه شده باید کتباً با ذکر علت آن در اولین فرصت منتهی تا یکماه(مگر در موارد غیرعادی)از طرف استفاده کننده یا بیمه گذار به اطلاع بیمه گر برسد به علاوه مدارک زیر را برای رسیدگی در اختیار بیمه گر قرار دهند:

 1-گواهی رسمی فوت. 2

- گواهی مشروح آخرین پزشک معالج که در آن علت بیماری شرح و سیر آن ذکر شده باشد. در صورتی که معالجه به عمل نیامده باشد مدارک مثبته حاکی از بیماری و علل فوت و اوضاع و احوالی که در آن فوت اتفاق افتاده باید به هزینه استفاده کننده تهیه و ارائه گردد.

 3-در صورتی که استفاده کنندگان در بیمه نامه و اوراق الحاقی مشخص نشده باشند گواهی انحصار وراثت.

 توضیح:

 1- بیمه گر حق دارد با هزینه استفاده کننده اطلاعات و مدارک تکمیلی در این زمینه مطالبه و یا خود تهیه کند.

2-در صورتی که اشتباهی در تاریخ تولد بیمه شده در موقع انعقاد قرارداد رخ داده باشد حق بیمه های اشتباهی مسترد و یا از سرمایه بیمه کسر خواهد شد.

3- بیمه گر پس از دریافت اسناد و مدارک مزبور و اطمینان از صحت آنها حداکثر ظرف ده روز تعهدات خود را انجام خواهد داد.

 ماده 13-فقدان بیمه نامه و قبوض حق بیمه : در صورتی که بیمه نامه و یا قبوض آن مفقود شود بیمه گذار موظف است فوراً مراتب را کتباً به اطلاع بیمه گر برساند و بیمه گر پس از اطمینان از فقدان آن المثنی بیمه نامه را صادر خواهد نمود.

 ماده 14- نشانی قانونی- تغییر محل اقامت- نماینده در ایران

1- اقامتگاه بیمه شده و یا نماینده او در ایران برای بیمه گر نشانی قانونی و رسمی است.

2- بیمه گذار موظف است تغییر محل اقامت و آخرین نشانی کامل خود را کتباً به بیمه گر اطلاع دهد.

 3- هر گاه بیمه گذار خارج از ایران اقامت نماید باید یک نفر مقیم ایران را به بیمه گر معرفی کند که در کارهای مربوط به بیمه عمر نماینده او باشد و بیمه گر نامه های مربوطه را به عنوان و نشانی نامبرده ارسال نماید.

 4- در صورت عدم رعایت مقررات فوق مکاتبات بیمه گر به آخرین نشانی بیمه گذار در ایران که بیمه گر از آن مطلع می باشد معتبر خواهد بود.

5- کلیه مکاتبات بیمه گذار و نماینده او به عنوان این قرارداد با ذکر شماره بیمه نامه باید به اداره مرکزی بیمه گر (مدیریت بیمه های اشخاص) در تهران و یا شعب آن در شهرستانها فرستاده شود.

 ماده 15- مرور زمان مدت مرور زمان کلیه دعاوی حقوقی ناشی از این قرارداد دو سال است.

 ماده 16- محکمه صالحه شرایط عمومی و خصوصی این بیمه نامه با توجه به پیشنهاد بیمه گذار تابع مقررات قانونی بیمه می باشد و دعاوی راجع به این بیمه نامه و یا راجع به اجرای آن طبق مقررات به دادگاههای صالحه ایران (دادگاه صلاحیت دار محل اقامت مدعی علیه) ارجاع خواهد گردید. شرکت بیمه میهن(سهامی عام)


کلیه حقوق این سایت متعق به نمایندگی 2057 بیمه میهن می باشد
معرفی شرکت های بیمه
 بیمه های اشخاص  بیمه های اموال  بیمه های مسئولیت مدنی  بیمه های تمام خطرمهندسی  بیمه مسافرین عازم به خارج از کشور  شرایط عمومی انواع بیمه ها
باشگاه مشتریان بیمه میهن     قوانین و مقررات

چنانچه در ارتباط با پرداخت خسارت همچنین صدور الحاقیه شخص ثالث پرسشی دارید لطفاً با شماره های زیر دفتر مرکزی بیمه میهن تماس بگیرید

02187795255 , 02187795253

Top