سامانه جامع خرید آنلاین بیمه نامه
موضوعات گروه شرایط عمومی انواع بیمه ها:

شرایط خصوصی بیمه نامه بدنه وسایل نقلیه زمینی

 

 1- برای لوازم تعویضی و مواضعی که قبل از شروع اعتبار بیمه نامه خسارت  داشته و یا آسیب دیده است ولو آنکه موضوع بیمه به قیمت واقعی بیمه شده باشد خسارت منظورنمی شود

2- استهلاک لوازم و قطعاتی که به سرعت فرسوده می شود مانند باطری و لاستیکها با رعایت مدت مصرف حداقل50%  می باشد.

3- در صورتی که با پرداخت حق بیمه بطور قسطی موافقت شده باشد بترتیب زیر عمل می شود:

1- 3- هرگاه قبل از وقوع حادثه قسط یا اقساط موعد رسیده پرداخت شده باشد خسارت طبق شرایط عمومی و سایر شرایط پرداخت خواهد شد.

2-3- هرگاه قبل از وقوع حادثه قسط یا اقساط موعد رسیده پرداخت نشده باشدبا رعایت سایرشرایط، خسارت به نسبت حق بیمه پرداخت شده به حق بیمه متعلقه تا تاریخ وقوع حادثه پرداخت خواهد شد.  

3-3- در زمان پرداخت خسارت، اقساط پرداخت نشده حق بیمه از خسارت قابل پرداخت کسر می شود.

4- در مورد خسارت کلی چنانچه بیمه گذار بعلت عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی نتواند مالکیت موضوع بیمه را به بیمه گر منتقل کند ، خسارت متعلقه پس از کسر ارزش بازیافتی و فرانشیز قابل پرداخت خواهد بود.

5- در مورد سرقت کلی تصفیه خسارت موکول به پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و انتقال اسناد مالکیت وسیله نقلیه به بیمه گر خواهد بود.

6- پوشش خطر سرقت کلی موضوع بیمه منوط به اخذ پلاک دائم وسیله نقلیه از نیروهای انتظامی ذیربط توسط بیمه گذار می باشد درغیر این صورت بیمه گر در مقابل خسارت سرقت کلی تعهدی ندارد. درهر حال پرداخت خسارت   سرقت کلی موکول به انتقال مالکیت وسیله نقلیه به بیمه گر خواهد بود.                                                                                                                                            

 7- پس از تعمیر و بازدید مجدد کارشناس و تایید سلامت اتومبیل موارد تعمیر

شده نیز جزو تعهدات بیمه گر قرار خواهد گرفت .

8- بیمه گر حق دارد پس از پرداخت هر خسارت بیمه نامه را فسخ نماید.

9- فرانشیز خسارت برای انواع و سایل نقلیه زمینی به شرح ذیل می باشد:

1- 9- فرانشیز خسارت جزئی ناشی از حوادث:

1-1-9- خسارت اول 10% مبلغ خسارت حداقل 500.000  ریال .

           خسارت دوم20% مبلغ خسارت حداقل 1.000.000 ریال .

       

         

          خسارت سوم 30% مبلغ خسارت حداقل 1.500.000 ریال .

2-1-9- فرانشیز برای رانندگانی که سابقه رانندگی آنها کمتر از 3 سال  میباشد

10% بیشتر از فرانشیز های فوق الذکر.

2-9- فرانشیزآتش سوزی اول، صاعقه و انفجار به تنهایی10%  مبلغ خسارت حداقل500.000 ریال .                   

        فرانشیز آتش سوزی دوم 20% مبلغ خسارت حداقل 1.000.000 ریال .

        فرانشیز آتش سوزی سوم 30% مبلغ خسارت حداقل 1.500.000ریال .

3-9-  فرانشیز خسارت شکست شیشه به تنهائی20%  مبلغ خسارت       حداقل200.000 ریال .

4-9- فرانشیز خسارت سیل ، زلزله و آتشفشان 10% مبلغ خسارت         حداقل 500.000 ریال

5-9- فرانشیز خسارت ناشی از اسید و مواد شیمیایی  20%  مبلغ خسارت        حداقل 200.000 ریال .

6-9- فرانشیز خسارت سرقت اعم از جزئی و کلی20% مبلغ خسارت.

7-9- فرانشیز خسارت کلی ناشی از حوادث(بجز سرقت) 10% مبلغ خسارت.

8-9- فرانشیز خسارت ناشی از تصادفات رانندگی در صورتی که راننده موضوع بیمه مقصر نباشد و مقصر شناخته شده ای وجود داشته و امکان تعقیب مقصر نیز فراهم گردد. 50% فرانشیز خسارت اول خواهد بود .

10- در تعیین حق بیمه، تخفیف عدم خسارت با توجه به جدول زیر طبق تعرفه مورد عمل بیمه میهن محاسبه می گردد :

بیمه گذارانی که یکسال سابقه عدم دریافت خسارت داشته باشند برای       بیمه نامه سال دوم تا 25% .

بیمه گذارانی که دو سال متوالی سابقه عدم دریافت خسارت داشته باشند برای بیمه نامه سال سوم تا35% .

بیمه گذارانی که سه سال متوالی سابقه عدم دریافت خسارت داشته باشند برای بیمه نامه سال چهارم تا 45% .

بیمه گذارانی که چهار سال متوالی سابقه عدم دریافت خسارت داشته باشند برای بیمه نامه سال چهارم و بعد از آن تا 60% .

توجه : شرایط خصوصی حاکم بر شرایط عمومی بیمه نامه بدنه می باشد.

 


 

بیمه گذار محترم: در صورت انتقال مالکیت وسیله نقلیه موضوع بیمه به غیر(به هریک از انحاء قانونی) شما می توانید به شرکت بیمه مراجعه نموده، درخواست فسخ بیمه نامه و استرداد باقیمانده حق بیمه را بنمائید در غیر اینصورت با توجه به ماده 18 شرایط عمومی بیمه نامه چنانچه قبل از بروز حادثه، انتقال مالکیت موضوع بیمه صورت گیرد تعهدات این شرکت فقط در مقابل اولین خریدار بلاواسطه وسیله نقلیه از بیمه گذار(مالک) مندرج در سند و به نسبت حق بیمه دریافت شده به حق بیمه متعلقه خواهد بود.    

 


 

((جدول الحاقیه های صادره ))

تاریخ

نوع الحاقیه

شماره

ردیف

کدومهر واحد صدور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ((جدول مشخصات خسارت پرداختی))

تاریخ

شماره چک

مبلغ به ریال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      شرکت بیمه میهن ( سهامی عام )


شرا یط بیمه حوادث اشخاص (شخص ثالث)وسایل نقلیه زمینی

شرکت سهامی بیمه میهن به موجب این شرایط و بر اساس قانون بیمه و شرایط عمومی بیمه حوادث اشخاص (انفرادی ) که نزد بیمه گر موجود است و در صورت در خواست بیمه گذار به وی تسلیم خواهد شد اعلام می دارد:

*الف – بیمه گذار بیمه نامه شماره فوق الذکر بنام خانم / آقای ......................................................................................... در تمام مدت بیست و چهار ساعت شبانه روز و در تمام نقاط جهان تحت پوشش بیمه حوادث قرار دارد .

*ب - راننده وسیله نقلیه موضوع بیمه بیمه نامه فوق الذکر نیز در صورتیکه شخصی بغیراز بیمه گذار بند ((الف)) باشد و بر اثرحوادث رانندگی وسیله نقلیه موضوع بیمه بیمه نامه بدنه مذکور دچار حادثه گردد،در این بیمه نامه (بیمه شده) نامیده می شود و در مقابل حوادث بشرح ذیل بیمه می گردد.

 در صورت وقوع هر یک از حوادث مشمول بیمه سرمایه مورد تعهد نقص عضو و از کار افتادگی به بیمه شده و سرمایه مورد تعهد فوت به وراث قانونی وی پرداخت خواهد گردید .

 *در صورتیکه بیمه شده یا بیمه گذار بدون داشتن گواهینامه مجاز مبادرت به رانندگی وسایل نقلیه موتوری بنماید خسارت ناشی از حوادث رانندگی وی از شمول تعهدات بیمه گر خارج می باشد.

*حداکثر سن مشمول پوشش بیمه 75 سال تمام می باشد.

**مبلغ سرمایه بیمه مورد تعهد بیمه گر عبارت است از:

 الف- در صورت فوت مبلغ .................................................................................ریال.

 ب: در صورت نقض عضو و یا از کارافتادگی دائم (کلی و یا جزئی )حداکثر تا مبلغ ................................................ریال ، طبق جدول نقص عضو مندرج در شرایط عمومی بیمه حوادث اشخاص (انفرادی ).

 ***حق بیمه :...................................................................ریال . شرکت بیمه میهن (سهامی عام


کلیه حقوق این سایت متعق به نمایندگی 2057 بیمه میهن می باشد
معرفی شرکت های بیمه
 بیمه های اشخاص  بیمه های اموال  بیمه های مسئولیت مدنی  بیمه های تمام خطرمهندسی  بیمه مسافرین عازم به خارج از کشور  شرایط عمومی انواع بیمه ها
باشگاه مشتریان بیمه میهن     قوانین و مقررات

چنانچه در ارتباط با پرداخت خسارت همچنین صدور الحاقیه شخص ثالث پرسشی دارید لطفاً با شماره های زیر دفتر مرکزی بیمه میهن تماس بگیرید

02187795255 , 02187795253

Top