سامانه جامع خرید آنلاین بیمه نامه
موضوعات گروه شرایط عمومی انواع بیمه ها:

شرایط عمومی بیمه نامه عمر و پس انداز

شرایط عمومی بیمه نامه عمر و پس انداز

 تعاریف

 بیمه گر: شرکت سهامی بیمه میهن

 بیمه گذار: شخصی حقیقی یا حقوقی است که قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد و پرداخت حق بیمه را به ترتیب مندرج در بیمه نامه تعهد می کند .

 بیمه شده: شخصی حقیقی است که فوت وحیات او موضوع قرارداد بیمه و سن ووضعیت سلامتی او پایه محاسبه حق بیمه است .

 استفاده کننده: شخصی حقیقی یا حقوقی است که بیمه گذار، بیمه نامه را به نفع او منعقد می سازد.

موضوع بیمه: موضوع بیمه در این بیمه نامه نوعی از بیمه های عمر مشروحه در این قرارداد است که در شرایط خصوصی بیمه نامه ذکر شده است.

حقوق ناشی از قرارداد 

 ماده 1- اساس قرارداد و تجدید نظر در شرایط عمومی

 1-اظهارات کتبی بیمه گذار و بیمه شده در برگ پیشنهاد بیمه و پیوستهای احتمالی آن و گزارش پزشک معتمد بیمه گر اساس قرارداد بیمه زندگی را تشکیل می دهند.

 2-هر گاه در مورد سوابق جسمی و روحی بیمه شده که بوسیله معاینه پزشکی قابل تشخیص نیست و پزشک ناچار است به اظهارات بیمه شده قناعت نماید معلوم شود که اظهارات او در این موارد مطابق با حقیقت نبوده یا در این قبیل موارد، بیمه شده از ابراز مطالبی که در وضع قرارداد بیمه موثر باشد خودداری نموده است:

 الف- در مورد اظهار خلاف واقع در صورتی که بیمه گر قبل از وقوع خطر به آن پی برد می تواند قرارداد را لغو و یا آن که با دریافت اضافه نرخ آن را ادامه دهد. در صورت لغو قراردادحق بیمه های دریافتی بایستی از طرف بیمه گر برگشت شود.

 ب- در صورتی که بیمه گر بعد از وقوع خطر به اظهارات خلاف واقع بیمه شده پی برد تعهدات بیمه گر به نسبت مابه التفاوت نرخ بیمه در صورت اظهار حقیقت تقلیل می یابد.

ج- اگر مورد از مواردی باشد که بیمه گر در صورت علم به آن از بیمه کردن بیمه شده خودداری می نمود در این صورت ده درصد از حق بیمه های پرداخت شده متعلق به بیمه گر بوده و بقیه به بیمه گذار مسترد خواهد شد.

3- قرارداد بیمه و همچنین آثار مترتبه بر آن پس از امضای بیمه نامه و پرداخت اولین قسط حق بیمه تحقق پیدا میکند مشروط برآنکه تا آن تاریخ صحت مزاج بیمه شده تغییر نکرده و رضایت بخش باشد.

4-حدود مسئولیت و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار و بیمه شده و هر گونه استفاده از مزایای بیمه در بیمه نامه معین و مشخص شده است و هر گونه تغییری که در بیمه نامه داده شود به موجب اوراق الحاقی خواهد بود که بنا به تقاضای بیمه گذارو پس از موافقت از طرف بیمه گر صادرمی شود و این اوراق الحاقی جزء لا ینفک قرارداد بیمه است.

 5- چنانچه مفاد و مطالب غیر چاپی مندرج در بیمه نامه و برگهای الحاقی با شرایط مورد موافقت تطبیق نکند بیمه گذارمی تواند ظرف سه هفته از تاریخ صدور بیمه نامه و برگهای الحاقی تقاضای تصحیح آن را بنماید. پس از سپری شدن این مدت مندرجات اسناد مزبور مورد تصدیق و قبول بیمه گذار تلقی خواهد شد.

 6- در صورتی که شرایط عمومی جدیدی از طرف بیمه گر تدوین شود بیمه گذار با موافقت بیمه گر میتواند از شرایط جدید استفاده کند.

 ماده 2- لزوم اجرای قرارداد این قرارداد جزء در مورداثبات تقلب با رعایت بند3 ماده یک برای طرفین لازم الاجرا ست و به هیچ وجه قابل اعتراض نخواهد بود.

 ماده3- پرداخت حق بیمه

1- حق بیمه به اقساط سالانه و در اول هر سال بیمه ای باید پرداخت گردد.

2- حق بیمه سالانه را ممکن است بنا به تقاضای بیمه گذار به اقساط شش ماهه و سه ماهه و ماهانه تقسیط نمود. در این صورت سودی که به حق بیمه سالانه تعلق می گیرد به ترتیب زیر خواهد بود:

 الف- حق بیمه شش ماهه یک دوم حق بیمه سالانه با ضافه دو درصد.

 ب- حق بیمه سه ماهه یک سوم حق بیمه سالانه با ضافه سه درصد.

 ج- حق بیمه ماهانه یک دوازدهم حق بیمه سالانه با ضافه پنج درصد.

3- در صورت فوت بیمه شده اگر حق بیمه آن سال تماماً پرداخت نشده باشد بیمه گر باقیمانده حق بیمه آن سال را از مبلغی که به استفاده کننده قابل پرداخت است کسر خواهد نمود.

 4- حق بیمه واحد باید یکجا پرداخت شود.

 5- پرداخت حق بیمه در صورتی معتبر خواهد بود که به حساب شرکت و در مقابل اخذ قبض رسمی شرکت انجام شده باشد.

 6- اقساط حق بیمه عمر باید حد اکثر ظرف یک ماه از تاریخ سر رسید پرداخت گردد.

 ماده 4- تا خیر در پرداخت حق بیمه در صورتی که پرداخت اقساط حق بیمه و یا قسمتی از حق بیمه بیش از یکماه به تاخیر افتد به طریق زیر رفتار خواهد شد:

 الف- بیمه نامه هایی که اقساط حق بیمه آن دو سال تمام پرداخت نشده باشد خود بخود و بدون هیچ گونه تشریفاتی باطل است و حق بیمه های دریافتی قابل استرداد نخواهد بود.

 ب- بیمه نامه هایی که حد اقل اقساط حق بیمه آن دو سال تمام پرداخت شده باشد تبدیل به بیمه نامه مخفف از همان نوع می شود و دیگر از بابت آن حق بیمه ای دریافت نمی گردد.

 ماده 5- برقراری مجدد بیمه نامه

1- بیمه گذار هر موقع در طول مدت قرارداد می تواند تقاضای بر قراری مجدد بیمه نامه باطل شده یا مخفف را بنماید. بیمه گر در صورتی که وضع مزاجی بیمه شده رضایت بخش باشد با دریافت اقساط حق بیمه معوق و صدی پنج سود به نسبت مدت تاخیر بیمه نامه باطل شده و یا مخفف را به قوت اولیه اعاده خواهد داد.

 2- حق انجام معاینه پزشکی از بیمه شده به هزینه بیمه گذار به منظور بر قراری مجدد قرارداد بیمه برای بیمه گر محفوظ خواهد بود.

 ماده 6- باز خرید

 1- در صورت تقاضای بیمه گذار، بیمه گر بیمه نامه ای را که لا اقل حق بیمه دو سال تمام آن پرداخت شده باشد طبق محاسبه ای که از طرف شرکت به عمل خواهد آمد باز خرید می نماید.

 2- بیمه نامه های عمر از نوع بیمه عمر زمانی و بیمه به شرط حیات بدون استرداد حق بیمه باز خرید ندارد.

 ماده 7- وام به اعتبار بیمه نامه بیمه گر می تواند برای بیمه نامه هایی که ارزش باز خرید دارند مبلغی وام طبق شرایط جداگانه منتهی تا میزان ارزش باز خرید بیمه نامه بپردازد در این صورت تعهدات بیمه گر تا میزان وام پرداختی و سود متعلقه مادام که تصفیه نشده است تقلیل می یابد.

 ماده 8- انتقال

 1- بیمه گذار می تواند این بیمه نامه را بوسیله هر یک از وسایل قانونی به دیگری منتقل نماید ولی انتقال مز بور باید با موافقت کتبی بیمه شده و بیمه گر باشد.

 2- اگر بیمه گذار و بیمه شده دو نفر باشند در صورت فوت بیمه گذار یا انتقال بیمه به دیگری چنانچه ورثه یا منتقل الیه کلیه تعهداتی را که بیمه به موجب قرارداد بیمه به عهده بیمه گذار بوده است در مقابل بیمه گر اجرا نمایند قرارداد بیمه به نفع ورثه و یا منتقل الیه به اعتبار خود باقی می ماند معهذا ورثه و یا منتقل الیه حق فسخ قرارداد را طبق شرایط عمومی این بیمه نامه خواهد داشت.

3- در صورت انتقال بیمه نامه به دیگری ناقل مسئول پرداخت کلیه اقساط حق بیمه معوق تا تاریخ انتقال در مقابل بیمه گر خواهد بود.

 4- اگر ورثه بیمه گذار متعدد باشند هر یک از آنها نسبت به تمام حق بیمه در مقابل بیمه گر مسئولیت تضامنی خواهند داشت به نحوی که هر گاه یکی از آنها حق بیمه سهم خود را نپردازد هیچکدام نخواهند توانست از قرارداد بیمه استفاده کنند.

 ماده9 – خطرات متمم موارد زیر در صورتی که با شرایط خصوصی این قرارداد مغایرت نداشته باشد قابل اجرا خواهد بود:

1- خطر مسافرت هوایی بیمه گر بدون دریافت حق بیمه اضافی و بدون اینکه اطلاع قبلی لازم باشد غرامت فوت ناشی از خطرات مسافرت هوایی( هواپیماهای مسافر بری- کشتی های هوایی) بیمه شده را تعهد میکند مشروط بر اینکه بیمه شده به عنوان مسافر عادی و در خطوط حمل و نقل تجاری مجاز مسافرت کند. هیچ یک از خطرات ناشی از مسابقه سرعت و اکتشاف و پروازهای آکروباسی و هر نوع تمرینهای مربوط به آنها مشمول این قرارداد نمی باشد. در صورت بروز خطر در این موارد بیمه گر فقط مبلغ ذخیره ریاضی را تا روز حادثه خواهد پرداخت.

2- خطر مسافرت و اقامت بیمه شده بدون اطلاع قبلی و پرداخت حق بیمه اضافی می تواند به تمام دنیا باستثنای مناطق حاره و قطبی مسافرت و اقامت نماید.در صورتی که بیمه شده بخواهد به مناطق حاره و قطبی مسافرت و اقامت نماید باید اضافه نرخی را که از طرف بیمه گر تعیین خواهد شد برای مسافرت و یا مدت اقامت پرداخت نماید و در غیراین صورت تعهدات شرکت به نسبت حق بیمه اضافی تقلیل خواهد یافت.

3- خطر جنگ در صورتی که بیمه شده در نتیجه عملیات تعرضی و تدافعی و یا هر نوع حادثه دیگری که جنبه نظامی در مقابل نیروی مهاجم داشته باشد فوت نماید بیمه گر فقط ذخیره ریاضی بیمه را تا روز حادثه خواهد پرداخت. چنانچه بیمه شده به عنوان نظامی و یا در تشکیلات نظامی تحت هر عنوان به جنگ فرستاده شود. بیمه نامه از تاریخ تجهیز بیمه شده به بیمه معلق تبدیل می شود حتی اگر بیمه گر در اثر عدم اطلاع از وضع بیمه شده به دریافت حق بیمه ادامه داده باشد. در این صورت چنانچه به هر علتی خطری پیش آید بیمه گر فقط ذخیره ریاضی سرمایه بیمه را تا روز تعلیق خواهد پرداخت و حق بیمه های اضافه دریافتی احتمالی از تاریخ تعلیق مسترد خواهد شد. بیمه نامه معلق شش ماه پس از ختم عملیات جنگی و یا برگشت بیمه شده به کشور و با در نظر گرفتن شرایط ماده 5 این قرارداد به حال اولیه اعاده داده خواهد شد. در صورتی که بیمه شده در کشوری که در حال جنگ است فوت کند با بیمه گذار و وراث قانونی اوست که ثابت نمایند فوت بیمه شده به علت عملیات جنگی نبوده و بیمه نامه معلق نیست، در غیر این صورت بیمه گر فقط ذخیره ریاضی بیمه را خواهد پرداخت.برای بیمه نامه های از نوع ( سرمایه فرزندان) ذخیره ریاضی که در بند های 1و 3 ماده 9 پیش بینی شده به منزله حق بیمه واحد محاسبه و به جای سرمایه مخفف در انقضای مدت قرارداد پرداخت خواهد شد. 4

- عملیات پلیسی، عملیات نظامی محسوب خواهد شد.

 ماده 10- خطر هایی که تامین نمی شود:

 1- در صورتی که بیمه شده در اثر خود کشی یا سعی در خود کشی در طول دو سال از تاریخ شروع قرارداد بیمه و یا از تاریخ بر قراری مجدد فوت نماید فقط ذخیره ریاضی بیمه پرداخت می شود مگر اینکه وراث قانونی بیمه شده با دلایل مکفی ثابت نمایند که خود کشی غیر ارادی بوده است.

2- چنانچه دو سال از مدت بیمه و یا از تاریخ بر قراری مجددآن گذشته باشد تمام سرمایه بیمه پرداخت می شود.

 3- در صورتی که استفاده کننده یا بیمه گذار مسبب مرگ بیمه شده باشند در این صورت فقط ذخیره ریاضی به سایر استفاده کنندگان و یا وراث قانونی او پرداخت خواهد شد.

ماده 11 – حقوق استفاده کننده

1- بیمه گذار حق دارد در طول مدت قرارداد بیمه استفاده کننده مورد بیمه نامه را با موافقت کتبی بیمه شده تغییر دهد مگر آنکه بیمه نامه را به دیگری داده و سند بیمه نامه را هم به منتقل الیه تسلیم کرده باشد.

 2- بیمه گذار موظف است مراتب را کتباً با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه هر یک از استفاده کنندگان بیمه به بیمه گر اطلاع دهد.

 3- اثرات قانونی استفاده از سرمایه بیمه عمر از تاریخ فوت بیمه شده و یا انقضاء مدت بیمه نامه شروع می شود ولی اگر بیمه گذار از بابت آن وجهی دریافت کرده و یا نسبت به آن با بیمه گر معامله نموده باشد تعهدات بیمه گر به نسبت وجه مزبور تقلیل خواهد یافت.

 4- سرمایه بیمه عمر از تاریخ فوت بیمه شده متعلق به ورثه قانونی بیمه شده است مگر آنکه قبلاٍ در سند بیمه نامه و یا اوراق الحاقی استفاده کننده دیگری قید شده باشد در این صورت سرمایه بیمه عمر متعلق به اشخاصی خواهد بود که در سند بیمه نامه و یا اوراق الحاقی نام آنها ذکر شده است.

 ماده12 – پرداخت سرمایه سرمایه های بیمه شده در قبال رسیدی که دارای امضای مصدق باشد و پس از دریافت اسناد و مدارک مشروحه زیر تصفیه و به استفاده کننده پرداخت خواهد شد:

1- بیمه نامه و اوراق الحاقی ضمیمه آن.

2- قبوض رسید حق بیمه های پرداختی. علاوه بر مدارک فوق: الف- در صورتی که پرداخت سرمایه در حیات بیمه شده باشد: رونوشت مصدق شناسنامه. ب- در صورتی که پرداخت سرمایه در صورت فوت بیمه شذه باشد: فوت بیمه شده باید کتباً با ذکر علت آن در اولین فرصت منتهی تا یکماه(مگر در موارد غیرعادی)از طرف استفاده کننده یا بیمه گذار به اطلاع بیمه گر برسد به علاوه مدارک زیر را برای رسیدگی در اختیار بیمه گر قرار دهند:

 1-گواهی رسمی فوت. 2

- گواهی مشروح آخرین پزشک معالج که در آن علت بیماری شرح و سیر آن ذکر شده باشد. در صورتی که معالجه به عمل نیامده باشد مدارک مثبته حاکی از بیماری و علل فوت و اوضاع و احوالی که در آن فوت اتفاق افتاده باید به هزینه استفاده کننده تهیه و ارائه گردد.

 3-در صورتی که استفاده کنندگان در بیمه نامه و اوراق الحاقی مشخص نشده باشند گواهی انحصار وراثت.

 توضیح:

 1- بیمه گر حق دارد با هزینه استفاده کننده اطلاعات و مدارک تکمیلی در این زمینه مطالبه و یا خود تهیه کند.

2-در صورتی که اشتباهی در تاریخ تولد بیمه شده در موقع انعقاد قرارداد رخ داده باشد حق بیمه های اشتباهی مسترد و یا از سرمایه بیمه کسر خواهد شد.

3- بیمه گر پس از دریافت اسناد و مدارک مزبور و اطمینان از صحت آنها حداکثر ظرف ده روز تعهدات خود را انجام خواهد داد.

 ماده 13-فقدان بیمه نامه و قبوض حق بیمه : در صورتی که بیمه نامه و یا قبوض آن مفقود شود بیمه گذار موظف است فوراً مراتب را کتباً به اطلاع بیمه گر برساند و بیمه گر پس از اطمینان از فقدان آن المثنی بیمه نامه را صادر خواهد نمود.

 ماده 14- نشانی قانونی- تغییر محل اقامت- نماینده در ایران

1- اقامتگاه بیمه شده و یا نماینده او در ایران برای بیمه گر نشانی قانونی و رسمی است.

2- بیمه گذار موظف است تغییر محل اقامت و آخرین نشانی کامل خود را کتباً به بیمه گر اطلاع دهد.

 3- هر گاه بیمه گذار خارج از ایران اقامت نماید باید یک نفر مقیم ایران را به بیمه گر معرفی کند که در کارهای مربوط به بیمه عمر نماینده او باشد و بیمه گر نامه های مربوطه را به عنوان و نشانی نامبرده ارسال نماید.

 4- در صورت عدم رعایت مقررات فوق مکاتبات بیمه گر به آخرین نشانی بیمه گذار در ایران که بیمه گر از آن مطلع می باشد معتبر خواهد بود.

5- کلیه مکاتبات بیمه گذار و نماینده او به عنوان این قرارداد با ذکر شماره بیمه نامه باید به اداره مرکزی بیمه گر (مدیریت بیمه های اشخاص) در تهران و یا شعب آن در شهرستانها فرستاده شود.

 ماده 15- مرور زمان مدت مرور زمان کلیه دعاوی حقوقی ناشی از این قرارداد دو سال است.

 ماده 16- محکمه صالحه شرایط عمومی و خصوصی این بیمه نامه با توجه به پیشنهاد بیمه گذار تابع مقررات قانونی بیمه می باشد و دعاوی راجع به این بیمه نامه و یا راجع به اجرای آن طبق مقررات به دادگاههای صالحه ایران (دادگاه صلاحیت دار محل اقامت مدعی علیه) ارجاع خواهد گردید. شرکت بیمه میهن(سهامی عام)

کلیه حقوق این سایت متعق به نمایندگی 2057 بیمه میهن می باشد
معرفی شرکت های بیمه
 بیمه های اشخاص  بیمه های اموال  بیمه های مسئولیت مدنی  بیمه های تمام خطرمهندسی  بیمه مسافرین عازم به خارج از کشور  شرایط عمومی انواع بیمه ها
باشگاه مشتریان بیمه میهن     قوانین و مقررات

چنانچه در ارتباط با پرداخت خسارت همچنین صدور الحاقیه شخص ثالث پرسشی دارید لطفاً با شماره های زیر دفتر مرکزی بیمه میهن تماس بگیرید

02187795255 , 02187795253

Top